Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka
Data publikacji: 2020-10-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.12.2020   Lubaczów, 19.10.2020 r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie
o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Stosownie do art. 74 ust. 3f i 3g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka".
Postępowanie prowadzone jest na wniosek PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.
Przedłużenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności oczekiwania przez tut. organ na wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W związku z powyższym, przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia określa się do 30 listopada 2020 r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Urzędzie Gminy Lubaczów pok.15 w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Jednocześnie informuję, że:
1.   Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
2.   Zgodnie z art. 36 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
3.   Zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego ? stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
?   nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
?   postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
4.   Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Podlesie.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 26 października 2020 r.


Wójt
Wiesław Kapel


Otrzymują:
1.   PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
2.   Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa (dotyczy nieruchomości o nr ew. gr. 32/8 obręb Sieniawka gmina Lubaczów)
3.   A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny