Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2020-10-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Tomasz Mach
IKR.6220.1.2020
Lubaczów, 27 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r., poz. 2096, tekst jednolity, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 27.10.2020 r. postanowienia znak: IKR.6220.1.2020  w którym z urzędu sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKR.6220.1.2020 z dnia 03.09.2020 r. dla inwestycji pn.: "Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy" w następujący sposób, że na stronie 1, 2 i 9 decyzji, w której została wpisana nazwa Inwestora "Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków" zmienia się na nazwę "Standard Power Development Sp. z o.o. I Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków".
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.   
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37 ? 700 Przemyśl, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa  Lisie Jamy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 29 października 2020 r.


Otrzymują:
1.   Standard Power Development Sp. z o. o. I Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
2.   Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.   A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny