Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie ? Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka
Data publikacji: 2020-10-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.12.2020
Lubaczów, 28.10.2020 r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

Stosownie do art. 74 ust. 3f i 3g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020. poz. 256 ze zm.) w związku z wnioskiem PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka".

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)   wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 25 sierpnia 2020 r., opinii znak: PSNZ.465.1-33/20 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)   wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 26 października 2020 r., opinii znak: WOOŚ.4220.9.31.2020.AK.9, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
3)   wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu w dniu 19 sierpnia 2020 r. opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.123.2020.KP, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)   zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji.
Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.   
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Podlesie.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 2 listopada 2020 r.

Wójt
Wiesław Kapel


Otrzymują:
1.   PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
2.   Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa (dotyczy nieruchomości o nr ew. gr. 32/8 obręb Sieniawka gmina Lubaczów)
3.   A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny