Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka
Data publikacji: 2020-08-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.12.2020    
Lubaczów, 12.08.2020 r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 74 ust. 3f i 3g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka".
Postępowanie prowadzone jest na wniosek PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Urzędzie Gminy Lubaczów pok.15 w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko i § 3 ust. 1 pkt  37, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019, poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wydaje się po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Podlesie.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 14 sierpnia 2020 r.


Otrzymują:
1.    PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
2.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa (dotyczy nieruchomości o nr ew. gr. 32/8 obręb Sieniawka gmina Lubaczów)
3.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny