Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka (dla Społeczeństwa)
Data publikacji: 2020-11-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

IKR.6220.12.2020
Lubaczów, 26 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
    
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka"

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 26 listopada 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka".

 W dniach od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Podlesie.

Wójt
Wiesław KapelOtrzymują:
1.    PBI Mining Services Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
2.    Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny