Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywa do 2027 r.
Data publikacji: 2020-12-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.16.2020
 Lubaczów, 7 grudnia 2020 r.


OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywa do 2027 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Lubaczów informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywa do 2027 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.
W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zaopiniowali pozytywnie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania dla ww. dokumentu.
Zgodnie z art. 48 ust. 3 wskazanej ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego wskazania uwarunkowań możliwości odstąpienia od strategicznej oceny, o których mowa w art. 49 tejże ustawy:

1.    Charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć.
Program ochrony środowiska (POŚ )z założenia zakłada szeroko pojętą ochronę środowiska. Omawiany projekt jest kontynuacją dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy z lat poprzednich. W związku z upływem okresu jaki obejmował uprzedni POŚ zaszła konieczność opracowania tego strategicznego dokumentu na nową perspektywę czasową, zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi. W nawiązaniu do art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) należy stwierdzić, że dokument ten jest dokumentem koncepcyjnym, zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej ochrony środowiska w gminie. Wśród dokumentów wymienionych w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dokument zaliczyć należy do polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to kompleksowy program dotyczący kwestii przyrodniczych i infrastrukturalnych, który zawiera w sobie zbiorcze zagadnienia z zakresu: energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu. Ze względu na poruszaną w treści szeroką problematykę obejmującą różne komponenty środowiska i różne elementy infrastruktury oraz mając na uwadze, że środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów i relacji, realizacja zapisów tego projektu może potencjalnie mieć wpływ na stan środowiska. Ocenia się jednak, że określone szerokie ramy realizacji (wyłącznie czasowe, przestrzenne, nie techniczne) pozwalają na odstąpienie od opracowania strategicznej oceny, czyli prognozy oddziaływania. W trakcie prowadzenia postępowań dotyczących już konkretnie każdej inwestycji, organ prowadzący postępowanie będzie indywidualnie oceniał konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania, ale już na poziomie karty informacyjnej lub raportu oddziaływania, gdzie zostaną szczegółowo i w odniesieniu do ram realizacji (technicznych, lokalizacyjnych) w zakresie skali, rodzaju i usytuowania ocenione oddziaływania. Zawarte w Programie rekomendacje co do zasad prowadzenia lokalnej polityki ochrony środowiska nie są wiążące, a jedynie dają Gminie i potencjalnym inwestorom wskazówkę co do stosowania i podejmowania działań związanych z ochroną środowiska na obszarze gminy w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. W szczególności w opracowaniu są wskazane warianty przedsięwzięć, których wykonanie nie jest przesądzone i może zależeć od wielu czynników np. sytuacji gospodarczej jednostek samorządowych, zainteresowania inwestorów itp. W przedmiotowym opracowaniu nie ustala się warunków dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowany dokument, jako dokument strategiczny, stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednie kierunki rozwoju (kierunki interwencji) zapewniają zrównoważony rozwój Gminy. Program ochrony środowiska wyznacza ramy dla realizacji przedsięwzięć, które stanowią harmonogram realizacji Programu dla Gminy. Są to jednak ogólne ramy czasowe, a nie dotyczące zakresu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć wskazanych w Programie (nie określają skali i rodzaju).
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach.
Program Ochrony Środowiska dotyczy obszaru w granicach administracyjnych Gminy Lubaczów, spełnia więc warunek projektu dokumentu dotyczącego obszarów w granicach jednej gminy, w zakresie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny. W przygotowanym projekcie oparto się na aktualnych danych. Jako rok bazowy został przyjęty rok 2020, jednak kiedy nie było możliwości odniesienia się do aktualnych danych, wykorzystano materiały z lat wcześniejszych. Sformułowane w opracowaniu propozycje stanowią część ogólnej strategii Gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi dokumentami takimi jak:
 • Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
 • Strategia Rozwoju Kraju - 2020,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.,
 • Krajowy program ochrony powietrza (KPOP),
 • Strategia Rozwoju  Województwa Podkarpackie 2020,
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
 •  Wojewódzki program usuwania azbestu z terenu województwa podkarpackiego na lata 2009- 2032,
 • Powiatowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2013-2032,
 • Gminny Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów na lata 2012 - 2032",
 • Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia, przyjęta przez Sejmik Województwa podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018r. (Nr LII/869/18),
 • Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego,
 • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2026,
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubaczów na lata 2016-2020,
 • Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016 - 2022.

Wymienione w Programie propozycje działań i kierunki rozwoju są powiązane z problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie gminy i mają za zadanie przedstawić możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania działalności antropogenicznej na terenie jednostki.
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.
Realizacja planowanych działań na rzecz ochrony środowiska, może wpłynąć na poprawę jakości środowiska gminy Lubaczów. Jednym z celów projektowanego dokumentu jest kontynuacja już prowadzonych działań na terenie jednostki, co może przełożyć się na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stać się istotnym czynnikiem wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt dokumentu jest opracowany w ścisłej korelacji z unijnymi i krajowymi aktami legislacyjnymi i realizacyjnymi oraz programami strategicznymi, wyznaczającymi już ramy dla strategicznych celów rozwoju Gminy. Dokumenty na szczeblach lokalnym, wojewódzkim, czy krajowym przeszły już strategiczne oceny oddziaływania.
Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, którego głównym celem jest określenie dla gminy drogi do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ustalonych wcześniej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Odstąpienie od wdrażania zapisów tych dokumentów oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. W przypadku braku realizacji POŚ dla Gminy Lubaczów, przeprowadzona analiza i ocena stanu istniejącego pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska. Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.
Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany Program Ochrony Środowiska, należy uznać, że środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są w rzeczywistości rozwiązania zaproponowane w tym dokumencie.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska,
Projekt dokumentu zawiera kierunki interwencji o charakterze prośrodowiskowym dotyczące prowadzenia działań mających na celu poprawę stanu środowiska, przede wszystkim w obrębie obszarów problemowych wskazanych w programie. Tak więc najważniejszymi elementami harmonogramu realizacyjnego są działania w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej (poprawa jakości wód, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunalnych), ochrony powietrza (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), ochrony powierzchni ziemi (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń rolniczych do gleb i wód, rekultywacja gruntów), a także ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi (zabezpieczenie mieszkańców przed ich negatywnym wpływem).
Oprócz powyższych inwestycji i działań organizacyjnych i administracyjnych ważnym elementem dla tego obszaru, ze względu na ustanowione formy ochrony przyrody są działania w zakresie ochrony przyrody. W połączeniu z inwestycjami chroniącymi i oczyszczającymi środowisko, a także działaniami organizacyjnymi i kontrolnymi, nie przewiduje się, że nastąpi pogorszenie stanu form ochrony przyrody, ich zniszczenie bądź fragmentacja i zanik.

2.    Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a)    prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań
W odniesieniu do art. 49 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), uchwalenie Programu będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na środowisko. Przedstawione w opracowaniu możliwości przeprowadzenia przedsięwzięć w zakresie wyznaczonych kierunków interwencji na terenie jednostki będą dotyczyć działań, które nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Działania, które będą podejmowane w celu realizacji zapisów nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się również prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, jak również wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi.
Charakter omawianego dokumentu z założenia jest proekologiczny. Jednak realizacja niektórych zamierzeń, jakkolwiek w skali regionalnej uzasadnionych pod względem ekologicznym, w skali lokalnej może skutkować wystąpieniem chwilowych, negatywnych oddziaływań środowiskowych.
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla wód i ziemi, powodowanego rozbudową sieci wodociągowej, modernizacją stacji uzdatniania wód oraz odprowadzaniem ścieków. Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony wód będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mogą wystąpić na mniejszą skalę, występować raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej.
Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza obszaru gminy.
Proces urbanizacji i zagospodarowania terenu prowadzi niezmiennie do zajmowania przez zabudowę i tereny nieprzepuszczalne coraz większych powierzchni, będących dotąd terenami biologicznie czynnymi. Program zapewnia ochronę gleb oraz powierzchni szczególnie cennych pod względem przyrodniczym przed nadmiernym zainwestowaniem.
Program ochrony środowiska jako działania chroniące środowisko przed wpływem hałasu i pól elektroenergetycznych podaje głównie działania kontrolne, monitoring i przestrzeganie obszarów wolnych od zagospodarowania wokół miejsc narażonych na ekspozycję na te zagrożenia. Tym samym cele i zadania zapisane w POŚ w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą skalę.
Na terenie gminy nie planuje się inwestycji, które mogą doprowadzić do wystąpienia poważnej awarii.
Ogólne zapisy Programu wpłyną pozytywnie na obiekty prawnie chronione. Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające tym obszarom i formom ochrony przyrody. Wszystkie działania proponowane w harmonogramie realizacyjnym POŚ mają na celu służyć ochronie przyrody, nawet jeżeli będzie konieczne krótkotrwałe przekształcenie jednego z komponentów środowiska, np. podczas prac inwestycyjnych, budowlanych. Będą one przeprowadzane z uwzględnieniem wszystkich zasad ustawy o ochronie przyrody.
Program Ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego. Działania mające na celu poprawę stanu ogólnego środowiska wpłyną jednak pośrednio także na stan dóbr materialnych.
b)    prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
Należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie powoduje zmian tylko w tym komponencie. Środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną lub na całość systemu.
Biorąc pod uwagę lokalizację gminy Lubaczów, nie przewiduje się negatywnego transgranicznego (w znaczeniu poza granice kraju) oddziaływania na środowisko. Program nie zawiera zapisów (ani nie stwarza możliwości), w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W ujęciu ponadregionalnym, wszystkie jednak działania będą miały na celu pozytywnie oddziaływać na jakość powietrza oraz wód, których nie można rozpatrywać w granicach administracyjnych.
Realizacja POŚ nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewiduje się podjęcia takich działań, choć można przypuszczać, że szczegółowe raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji będą wymagać podjęcia takich działań.
c)    prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska,
Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji. Na obecnym etapie projektu POŚ, takich danych nie można przedstawić, ponieważ jest to dokument ogólny i strategiczny, zawierający ogólne wytyczne dla gminy, określający ogólne ramy przedsięwzięć planowanych do realizacji na tym terenie. Zapisy Programu odnoszą się tematycznie do ochrony środowiska. Ochrony tej nie można rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku. Ochrona poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury, która te komponenty będzie chronić, bądź oczyszczać wpłynie niewątpliwie na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka.
3.    Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a)    obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,
Terenami w szczególności wrażliwymi na oddziaływania i intensywne wykorzystania terenu są zasoby leśne gminy. Nawiązując do art. 49 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji założeń ww. dokumentu na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwych na oddziaływania. Nie występuje również zagrożenie przekroczenia standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu. Nie przewiduje się przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na formy ochrony przyrody. Jak już nadmieniono, projekt nie stanowi koncepcji realizacyjnej oraz nie wyznacza w sposób jednoznaczny skali przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Wszelkie działania zaproponowane w dokumencie stanowią jedynie zapis ogólnych propozycji kierunków interwencji w gminie, które z kolei mają na celu poprawę środowiska naturalnego. Przeważające skutki pozytywne wiążą się z polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska oraz warunków jego ochrony. W części przypadków (związanych z etapem realizacji danego przedsięwzięcia) mogą to być krótkotrwałe oddziaływania niekorzystne. Ostatecznie jednak, w przypadku osiągania zakładanych celów, wskazuje się na przewagę oddziaływań korzystnie wpływających na funkcjonowanie środowiska i zapewnienie jego odpowiedniej jakości.
b)    formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym,
Proponowane działania ochronne i wzbogacające bioróżnorodność obszaru nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru. Na terenie gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
 • Obszar Natura 2000 - Łukawiec w południowo-zachodniej części gminy kod obszaru: PLH180024 rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa powierzchnia: 2270 ha.
 • Obszar Natura 2000 - Horyniec w północno-wschodniej części gminy kod obszaru: PLH180017 rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa powierzchnia: 11633 ha.
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobraz.,
 • 19 pomników przyrody (14 pojedynczych drzew, 4 grupy drzew oraz 1 aleja).
 Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywa do 2027 r. zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów: https://bip.lubaczow.com.pl w zakładce ogłoszenia - ogłoszenia 2020.

Załączniki

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 6

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny