Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)
Data publikacji: 2020-12-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.15.2020   
Lubaczów, 17 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wobec wniosku Inwestora Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie 21 października 2020 r., opinii znak: PSNZ.465.1-37/20 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 7 grudnia 2020 r., opinię znak: WOOŚ.4220.9.35.2020.DS.4, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
3)wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w dniu 11 grudnia 2020 r. opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.156.2020.KP, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)wydaniu przez Burmistrza Miasta Lubaczowa  postanowienia w dniu 14 października 2020 r. znak: GPR.6220.1.12.2020 w którym wyraził pozytywną opinię w sprawie wydania decyzji  środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
5)zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji,
6)tym, że sprawie nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów,
7)wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy t.j. do 15.01.2021r.,
8)prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, opiniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.
Po upływie terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie co do zebranych dokumentów i materiałów zostanie wydana decyzja administracyjna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (www.bip.um.lubaczow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w pobliży przedmiotowej inwestycji na terenie Miasta Lubaczowa oraz tablicy ogłoszeń Sołectw Dąbrowa i Lisie Jamy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 18 grudnia 2020 r.

Wójt
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2.    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów,
3.    Burmistrz Miasta Lubaczowa
4.    A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny