Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska - zadania
Data publikacji: 2021-01-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska należy:

1. z zakresu gospodarki przestrzennej:
1) prowadzenie i koordynacja zagadnień wynikających ze sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i ich zmian,
2) prowadzenie całości zagadnień związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i ich zmian,
3) współdziałanie oraz koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, planów wykraczających poza obszar gminy oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej państwa i ich zmian,
4) naliczanie jednorazowej opłaty w przypadku zbycia przez właściciela nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych plenów zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie całości spraw związanych w wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w szczególności:
a)    rejestracja wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b)    wszczynanie postępowań związanych z wydawaniem w/w decyzji, w tym
w szczególności ustalanie stron postępowań,
c)    prowadzenie korespondencji w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego (w tym w szczególności: przygotowywanie pism przewodnich o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, sporządzanie zawiadomień o zakończeniu postępowań w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz wysyłka do wnioskodawców i stron postępowania),
d)    współpraca z urbanistą, opracowującym projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie korekt projektów, uzupełnień itp.,
e)    nadzór merytoryczny nad decyzjami o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
f)    kompletowanie decyzji po jej podpisaniu i wysyłka do stron postępowania,
g)    stwierdzanie ostateczności wydanych decyzji,
6)    prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7)    prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o zezwolenia na zalesienie gruntów,
8)    prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków oraz koncesji w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż wszystkich kopalin w aspekcie ich zgodności z dokumentami planistycznymi gminy,
9)    prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem planów ruchu kopalń w aspekcie ich zgodności z dokumentami planistycznymi gminy,
10)    wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy/studium oraz wypisów i wyrysów z MPZP oraz studium,
11)    przygotowanie materiałów do konstrukcji budżetu na dany rok dotyczący prowadzonych spraw na stanowisku,
12)    przygotowanie sprawozdań do GUS wynikających z zakresu wykonywanych czynności,
2. z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji;
1)    nabywanie, sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę nieruchomości komunalnych,
2)    dokonywanie wymiaru i korekt czynszu dzierżawnego,
3)    prowadzenie urządzeń księgowych w sprawach czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych, prowadzenie dzienników obrotu i kart kontowych poszczególnych należności,
4)    egzekucja należności z tytułu czynszu dzierżawnego,
5)    uzgadnianie miesięczne z księgowością wpływów z czynszów dzierżawnych oraz sporządzanie informacji do sprawozdań budżetowych wg ustaleń Ministra Finansów,
6)    przekazywanie w zarząd gruntów gminnych komunalnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
7)    przejmowanie na własność Gminy gruntów zajętych pod drogi,
8)    współpraca z wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu w zakresie dokonywania wpisów i zmian w księgach wieczystych,
9)    prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów oraz rokowań na zbycie lub nabycie nieruchomości,
10)    przejmowanie nieodpłatnie w drodze umowy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
11)    współpraca w zakresie wykorzystywania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
12)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych,
13)    komunalizacja i gospodarowanie mieniem gminnym,
14)    współpraca z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych i instytucjami gospodarującymi gruntami Skarbu Państwa,
15)    prowadzenia ewidencji gruntów rolnych i nieruchomości stanowiących własność gminy,
16)    prowadzenie rejestru bieżącej numeracji budynków i nieruchomości oraz nadawanie numerów budynkom i nieruchomościom,
17)    umieszczanie w terenie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic,
18)    prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rozgraniczeń nieruchomości,
19)    wskazywanie granic nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy i samorządów wiejskich,
20)    pomoc geodezyjna w wykonywaniu robót inwestycyjnych,
21)    ścisła współpraca w zakresie prowadzonych ewidencji z pracownikiem prowadzącym ewidencję środków trwałych w zakresie zarządzanego mienia komunalnego,
22)    uzgadnianie z księgowością informacji o zaistniałych zmianach spowodowanych zmianami w zasobach Gminy mających wpływ na informacje zawarte w ewidencji środków trwałych,
23)    terminowe sporządzanie i przekazywanie do księgowości informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie gruntów,
3. z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa:
1) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednimi organami oraz prowadzenie publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
2)    sporządzanie we współpracy z pozostałymi pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy sprawozdań zbiorczych z zakresu ochrony środowiska,
3)    spisywanie oświadczeń osób zainteresowanych i zeznań świadków o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
4)    sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa oraz realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy o prawie łowieckim,
5)    współpraca ze służbami doradztwa rolniczego w zakresie szkoleń rolniczych,
6)    organizacja zwalczania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
7)    realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
8)    prowadzenie spraw związanych z organizacją i rozwojem hodowli zwierząt i uprawy roślin,
9)    prowadzenie spraw związanych z ochroną gleb, w tym współdziałanie z pracownikiem ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w zakresie realizacji spraw związanych z zapobieganiem degradacji gruntów na terenie gminy,
10)    współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zdrowotności zwierząt gospodarskich,
11)    przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
12)    rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie oraz wydawanie decyzji w tych sprawach, zatwierdzanie ugód,
13)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne,
14)    nadzór nad utrzymaniem rowów melioracyjnych,
15)    współdziałanie w tworzeniu warunków oraz podejmowaniu inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska przed skażeniem powietrza, wód i ziemi oraz koordynowanie gospodarki odpadami,
16)    nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska, zaś w wypadku niezastosowania się użytkownika do w/w nakazu, zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego,
17)    współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska,
18)    sporządzanie dokumentacji chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz pomników przyrody istniejących na terenie gminy,
19)    powadzenie ewidencji pomników przyrody na terenie gminy oraz ich zabezpieczanie i właściwe oznakowanie,
20)    opracowywanie planów ochrony środowiska
21)    prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
22)    określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
23)    prowadzenie rejestru psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
24)    prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych,
25)    udział w pracach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
26)    współdziałanie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień w zakresie realizowanych zadań,
27)    udział w pracy komisji przetargowej,
28)    prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów stałych i nieczystości ciekłych,
29)    realizowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie,
30)     współpraca w opracowywaniu i aktualizacji regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie,
31)    nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,
4. z zakresu gospodarki odpadami:
1) rozliczanie kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów i rozliczenie się z firmą odbierającą odpady,
2) współdziałanie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień,
3) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
4) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) przygotowywanie decyzji określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami,
6) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,
7) współpraca z organami administracji publicznej, ochrony środowiska itp. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
8)nadzór nad działalnością Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
9) opracowywanie i opiniowanie planów gospodarowania odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.
10) opracowanie projektu regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie,
11) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i wdrażaniem do realizacji działań w zakresie edukacji ekologicznej,
12) kontrola w terenie przestrzegania zasad selektywnej segregacji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
5. z zakresu leśniczego lasów gminnych;
1)    ponoszenie odpowiedzialności materialnej za cały stan mienia na wyznaczonym obszarze lasów gminnych,
2)    prowadzenie prawidłowej, sumiennej i oszczędnej gospodarki leśnej w lasach gminnych w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu,
3)    opracowywanie wieloletnich planów (na okres kadencji Rady Gminy) oraz rocznych planów gospodarki w lasach stanowiących własność gminy z wyszczególnieniem: ilości pozyskania drewna (sortymentami), zalesień i odnowień, niezbędnych prac pielęgnacyjnych określonych uproszczonym planem urządzenia lasu, zalesień gruntów porolnych,
4)    prowadzenie kart materiałowych poszczególnymi sortymentami pozyskanego i sprzedanego drewna oraz okresowe ich uzgadnianie z księgowością (przynajmniej raz na kwartał),
5)    prowadzenie ewidencji gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność gminy z uwzględnieniem powierzchni do zalesienia, odnowienia zalesień z lat ubiegłych, zalesienia użytków rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej, wyrębu całkowitego lub częściowego,
6)    opracowywanie kosztorysów na leśne zagospodarowanie gruntów przeznaczonych do zalesienia w uproszczonym planie urządzenia lasu i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz występowanie do Starosty i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z wnioskami o wydanie decyzji na pokrycie kosztów związanych z zalesieniem tych gruntów,
7)    organizowanie i nadzorowanie wszystkich prac w lasach gminnych w zakresie:
a)    pozyskania i odbioru drewna,
b)    sprzedaży pozyskanego drewna,
c)    wydawania sprzedanego drewna,
d)    wydawania grubizny opałowej zgodnie z zarządzeniem w tej sprawie,
e)    zamawiania i odbioru materiału zalesieniowego,
f)    wykonawstwa zalesień oraz ocena ich udatności,
g)    wykonawstwa prac pielęgnacyjnych,
8)    dokonywanie komisyjnych odbiorów wszystkich prac leśnych,
9)    dokonywanie zakupu sprzętu i materiałów oraz prowadzenie dokumentacji magazynowej w tym zakresie,
10)    prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków w zakresie obrotu drewnem oraz uzgadnianie ich z księgowością przynajmniej raz w miesiącu,
11)    prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie pozyskanego i sprzedanego drewna, a w szczególności:
a)    wykazy odbiorcze drewna (WOD),
b)    asygnaty (magazyn wyda),
c)    kwity wywozowe drewna,
d)    zestawienia dowodów sprzedaży,
e)    kwitariusz przychodowy
12)    ścisła współpraca w zakresie ochrony zasobów leśnych przed nielegalnym pozyskaniem drewna z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku leśniczy lasów gminnych 2, z Nadleśnictwem Lubaczów, Strażą Leśną, Strażą Graniczną, Policją, sołtysami, radnymi i mieszkańcami gminy, a w szczególności natychmiastowe powiadamianie o stwierdzonych przypadkach kradzieży drewna Kierownika Referatu,
13)    aktualizacja mapy lasów mienia gminnego,
14)    dokonywanie bieżących kontroli w oddziałach, w których prowadzona jest gospodarka leśna pod kątem nielegalnego poboru drewna i prawidłowości zabezpieczeń przed kradzieżą (wykopy, szlabany itp.) - w razie stwierdzenia nielegalnego poboru drewna postępowanie opisane w punkcie 11,
15)    organizowanie, nadzór i rozliczanie prac związanych z remontami dróg i innych obiektów leśnych,
16)    organizowanie i nadzorowanie prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w lasach gminnych,
17)    zakup i transport sadzonek na nadzorowane powierzchnie do zalesienia,
18)    organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz udzielanie instruktażu w zakresie BHP przy pracach leśnych,
19)    prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej składników mienia komunalnego w zakresie gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
20)    współdziałanie z pracownikiem prowadzącym sprawy ochrony środowiska w zakresie sporządzania dokumentacji, zabezpieczenia i właściwego oznakowania pomników przyrody występujących na terenie gminy,
21)    współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej w sprawie przekazywania drzewa dla potrzeb Gminy,
22)    kontrola przestrzegania ustawy o lasach w zakresie zalesienia gruntów przez prywatnych właścicieli,
23)    udział w opracowaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
24)    organizowanie przetargów, sporządzanie umów, rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym oraz sporządzanie protokołów odbioru wszystkich prac leśnych,
25)    przygotowywanie projektu budżetu w zakresie leśnictwa i łowiectwa oraz składanie informacji z jego realizacji,
26)    terminowe sporządzanie deklaracji na podatek leśny,
27)    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
28)    naliczanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
29)    organizowanie pozyskania drewna z terenów nieleśnych będących własnością gminy, w tym: organizowanie przetargów na pozyskanie, dokonywanie odbioru drewna oraz sprzedaż pozyskanego drewna z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
30)    przestrzeganie ustaw i innych aktów prawnych, a w szczególności w zakresie BHP przy pracach leśnych oraz zasad cechowania drewna,
    6. z zakresu eksploatacji infrastruktury komunalnej i koordynowania dostępności:
1)opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekt podziałów nieruchomości,
3) wydawanie zaświadczeń o istnieniu mogiły,
4) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktów wykonawczych, a w szczególności:
a)    opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony zabytków;
b)    opracowywanie wymaganych informacji i sprawozdań;
c)    prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
d)    współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej obiektów,
5) realizacja zadań mających na celu ochronę zabytków a w szczególności:
a)    prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie;
b)    nadzorowanie wykonania dotowanych prac oraz ich prawidłowego rozliczenia udzielonych dotacji;
c)    podejmowanie działań mających na celu uzyskanie środków zewnętrznych na ochronę zabytków;
6) realizacja zadań gminy wynikających w ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz aktów wykonawczych, a w szczególności:
a)    sprawowanie dozoru nad stanem grobów,
b)    realizacja działań mających na celu utrzymanie w odpowiednim stanie cmentarzy i grobów wojennych oraz pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel,
7)    współdziałanie w zakresie ochrony zabytków, pomników, cmentarzy i grobów wojennych oraz miejsc pamięci z jednostkami organizacyjnymi Gminy Lubaczów oraz innymi instytucjami.
8)    prowadzenie spraw związanych, z zaopatrywaniem Urzędu w ciepłą wodę, odprowadzanie ścieków, wywozem nieczystości - współpraca z Gospodarstwem Lokalowym Starostwa Powiatowego w tym zakresie,
9)    prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów określonych w pkt 9 i 10 w rozbiciu na poszczególne obiekty oraz dokonywanie bieżącej analizy ich wysokości pod kątem możliwych oszczędności i przedkładanie wniosków w tym zakresie Kierownikowi Referatu,
10)    organizowanie drobnych napraw w pomieszczeniach urzędu (oświetlenia, zamki, itp.) oraz konserwacji instalacji alarmowej,
11)    ścisła współpraca w zakresie planowanych lub prowadzonych prac w zakresie remontów z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. budownictwa kubaturowego,
12)    terminowe sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
13)    Prowadzenie spraw związanych z zawieranymi przez Urząd Gminy umowami najmu lokali,
14) prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
15) realizacja zadań mających na celu ochronę zabytków.
16) pełnienie obowiązków koordynatora dostępności,
17) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
18) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
19) monitorowanie działalności gminy, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
20) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny