Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska na działkach nr ewid. 61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179, 1180/1, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1198/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska
Data publikacji: 2021-01-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.28.2020
Lubaczów, dnia 26.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska" na działkach nr ewid. 61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179, 1180/1, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1198/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska ? na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sylwestra Krasoń, wydane zostało przez:

?    Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowienie  znak: RZ.RPP.437.20.2021.DS z dnia 21.01.2021r. (26.01.2021r. ? data wpływu do tut. Urzędu), uzgadniające pozytywnie projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do  przedsięwzięć które mogą wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydawania którego organem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
?    Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowienie znak: RZ.ZPU.3.522.58.2021 z dnia 20.01.2021r. (26.01.2021 r.? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych. Z warunkiem, że Inwestor zobowiązany jest zaprojektować ww. inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych ? w przypadku ich uszkodzenia, przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej. Jak wynika z "Ewidencji melioracji wodnych" na obszarze planowanej inwestycji tj. działkach nr 156/11, 156/17, 156/18 476 położonych w miejscowości Krowica Sama występują urządzenia melioracji wodnych ? sieć drenarska. Mając na względzie powyższe, zobowiązuje Inwestora do wykonania inwestycji w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej wspomnianych urządzeń melioracji wodnych tj. sieci drenarskiej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowień jak wyżej.
Zgodnie z art. 49 ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się
z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie
odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).
Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.


Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny