Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy, (gmina Lubaczów) Lubaczów (miasto Lubaczów)
Data publikacji: 2021-03-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
GPS.6733.3.2021
Lubaczów, 31.03.2021 r.                                                 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów wydana została decyzja nr 1/2021/GPS/CP-U o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:  "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy, (gmina Lubaczów) Lubaczów (miasto Lubaczów)" na działkach o nr ewid. gruntów: Dąbrowa; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 179, 189,  191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,  234, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2,  241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263,  264, 265, 266,  268,  269, 272, 273,  275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290,  293,  296, 298, 299,   301, 302, 303, 305,308, 309, 310, 346,  347, 348, 349, 354, 358,359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405,   408, 407, 406, 410/2,  415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432,  434/2,  434/5, 442,   444/1, 444/3, 444/4, 445, 459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475,476, 477, 478,  491, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 507/1, 509, 512, 513, 514, 515, 516/2, 517, 525/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 545/3, 545/9, 545/11, 545/13, 545/15, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/25, 545/27, 547/1, 547/3, 548, 549, 552, 553, 561, 566/1, 566/2, 586, 587, 597, 599, 600, 601,602,  603, 605, 606, Lisie  Jamy; 596/1, 596/2, 599/2, 600/1, 601/1, 601/2, 602/3, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/6, 608, 615, 616, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 649, 650, 651, 652, 653/3, 653/4, 653/6, Lubaczów; 4472/5, 4686/1, 4687/1, 4844, 4845, 4855".

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, zakrywania ust i nosa).
          Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.
 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), strony internetowej Urzędu Miasta Lubaczów (www.lubaczow.pl) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miasta Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy.
                        
z up. Wójta
mgr Stanisław Woś
Sekretarz Gminy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny