Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1242 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów
Data publikacji: 2021-06-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.5.2021
Lubaczów, 29 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 74 ust. 3, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Wójt Gminy Lubaczów     zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 29.06.2021 r. postanowieniu znak: GPS.6220.5.2021 w którym na żądanie strony sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.5.2021 z dnia 02.06.2021 r. dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1242 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów" w następujący sposób:
1.na stronie nr 1 znak sprawy: "GPS.6220.5.2020" zmienia się na  "GPS.6220.5.2021".
2.na stronie nr 2 określenie "w związku z  § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r." zmienia się na określenie "w związku § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r."

Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Urzędu.    
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37 ? 700 Przemyśl, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa  Krowica Sama.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 1 lipca 2021 r.

z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny