Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data publikacji: 2021-07-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6233.2.2021
Lubaczów,  27 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735.) w związku z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia  mieszkańców Gminy Lubaczów, że w dniu 27.07.2021 r. została wydana decyzja znak: GPS.6232.2.2021 zezwalająca firmie TLC Rental Sp. z o.o., ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów. Zezwolenie wydane zostało na okres 10 lat licząc od daty kiedy decyzja stanie się ostateczna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów.
 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny