Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów - Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00
Data publikacji: 2021-09-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.7.2021    Lubaczów, 22 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

    Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wobec wniosku Inwestora: Starosty Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Kowieszko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ""Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1.    wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 25.05.2021 r., opinii znak: PSNZ.9020.4.14.2021.KM, w której stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2.    wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 13.09.2021 r., opinii znak: WOOŚ.4220.9.10.2021.DS.10 (data wpływy 14.09.2021 r.), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostaną spełnione warunki podane w opinii,
3.    wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w dniu 31.05.2021 r. opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.58.2021.KP, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4.    zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji,
5.    tym, że sprawie nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów,
6.    wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy t.j. do 30.10.2021r.,
7.    prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego
postępowanie.

    Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, opiniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
    Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
    W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, zakrywania ust i nosa).Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.
    Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.
    Po upływie terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie co do zebranych dokumentów i materiałów zostanie wydana decyzja administracyjna.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, w pobliży realizacji przedmiotowej inwestycji na  tablicy ogłoszeń Sołectw Antoniki, Bałaje, Piastowo, Młodów oraz Basznia Dolna.
    Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 24 września 2021 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2.    Starosta Lubaczowski,
3.    Pan Marek Kowieszko - pełnomocnik,
4.    A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny