Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 1327/5 położonej w obrębie Piastowo, Gmina Lubaczów
Data publikacji: 2021-09-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.9.2021   
Lubaczów, 28 września 2021 r.


OBWIESZCZENIE
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Lubaczów
Informuje o:
-wydanej w dniu 28.09.2021 r., na wniosek Inwestora: Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Prencel, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.9.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 1327/5 położonej w obrębie Piastowo, Gmina Lubaczów",

-terminie udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów na okres 14 dni, tj. od 01.10.2021 r.  do 15.10.2021 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, zakrywania ust i nosa).Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Piastowo.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,47 MB

    Ilość pobrań: 3

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,44 MB

    Ilość pobrań: 5

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny