Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105511R w miejscowości Basznia Górna (Dąbrowa) na działkach o nr ewid. gruntów: 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1088, 1100, 1101, 1102, 1103/5, 1103/3, 1103/4, 1104/3, 1104/4, 1105, 1106, 1108, 1079, 1078/1, 1075/6, 1075/8, 1075/9, 1072/7, 1072/3, 1072/5, 1056, 1080, 1081/4, 1081/5, 1082.
Data publikacji: 2021-11-16
Osoba, która stworzyła pozycję:   
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska


GPS.6733.27.2021
 Lubaczów, 16.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na rzecz Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów wydana została decyzja nr 5/2021/GPS/CP-U o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105511R w miejscowości Basznia Górna (Dąbrowa) na działkach o nr ewid. gruntów: 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1088, 1100, 1101, 1102, 1103/5, 1103/3, 1103/4, 1104/3, 1104/4, 1105, 1106, 1108, 1079, 1078/1, 1075/6, 1075/8, 1075/9, 1072/7, 1072/3, 1072/5, 1056, 1080, 1081/4, 1081/5, 1082.
           Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
           Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
          W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, zakrywania ust i nosa).
          Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.
          Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.
          Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Basznia Górna.


Wójt
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny