Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)" na działkach o nr ewid. gruntów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 296, 297/1, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407, 406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1, 444/3, 444/4, 445, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475, 476, 477, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504,
Data publikacji: 2021-12-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.28.2021
Lubaczów, 02.12.2021r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz., 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) ? zawiadamiam, że w dniu 02.12.2021 r. na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)" na działkach o nr ewid. gruntów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 296, 297/1, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407, 406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1, 444/3, 444/4, 445, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475, 476, 477, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 507/1, 509, 512, 513, 514, 515, 516/2, 525/1, 526, 529, 530, 531, 545/3, 545/9, 545/11, 545/13, 545/15, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/25, 545/27, 547/1, 547/3, 549, 551, 552, 553, 561, 566/1, 568, 586, 587, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606 w miejscowości Dąbrowa; na działkach o nr ewid. gruntów: 595/2, 596/2, 599/2, 600/1, 601/1, 601/2, 602/3, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/6, 608, 615, 616, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 649, 650, 651, 652, 653/3, 653/4, 653/6, 653/7, 654, 656 w miejscowości Lisie Jamy oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 4472/5, 4686/1, 4844, 4845, 4855 w mieście Lubaczów.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego Zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać  wnioski i zastrzeżenia.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, zakrywania ust i nosa).
Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.
          Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                    
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), strony internetowej Urzędu Miasta Lubaczów (www.lubaczow.pl) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miasta Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a także w inny zwyczajowo przyjętych sposób na terenie miasta Lubaczów.


Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny