Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 7
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2007
Data publikacji: 2007-02-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Uchwały Rady Gminy Rok 2007

IV Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2007r.
Uchwała Nr IV/30/2007 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr IV/31/2007 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
Uchwała Nr IV/32/2007 w sprawie wniosku o odwołanie przedstawiciela Gminy Lubaczów ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubaczowie
Uchwała Nr IV/33/2007 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubaczowie
Uchwała Nr IV/34/2007 w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Lubaczów do Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej
Uchwała Nr IV/35/2007 w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Lubaczów do Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty z siedzibą w Rzeszowie
Uchwała Nr IV/36/2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr IV/37/2007 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Lubaczów w skład Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie
Uchwała Nr IV/38/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
V Sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007r.
Uchwała Nr V/39/2007 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Lubaczów lub jej jednostkom organizacyjnym.
Uchwała Nr V/40/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr V/41/2007 zmieniająca uchwałę Nr XXI/224/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność mienia gminnego przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Uchwała Nr V/42/2007 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr V/43/2007 w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr V/44/2007 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Uchwała Nr V/45/2007 w sprawie sposobu ustalania cen za drewno pozyskiwane z lasów mienia gminnego.
Uchwała Nr V/46/2007 w sprawie ustalenia zasad pozyskania, odbioru i organizacji sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia gminnego Gminy Lubaczów.
VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 marca 2007r.
Uchwała Nr VI/47/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zalesienia gruntów rolnych na terenie gminy Lubaczów.
Uchwała Nr VI/48/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-nia przestrzennego Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr VI/49/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DĄBKÓW - I”.
Uchwała Nr VI/50/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY - I”.
Uchwała Nr VI/51/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY - II”.
Uchwała Nr VI/52/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CMENTARZ BASZNIA DOLNA - poszerzenie”.
Uchwała Nr VI/53/2007 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w budynek po byłej szkole w Młodowie z przeznaczeniem na Dom Kultury.
Uchwała Nr VI/54/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
Uchwała Nr VI/55/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr VI/56/2007 w sprawie powierzenia zadania inwestycyjnego do realizacji przez Miasto i Gminę Cieszanów.
VII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2007r.
Uchwała Nr VII/57/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała Nr VII/58/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała Nr VII/59/2007 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr VII/60/2007 w sprawie wstrzymania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr VII/61/2007 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr VII/62/2007 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr VII/63/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków „Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych” na finansowanie zadania pn. „Przygotowanie projektów technicznych i studiów wykonalności dla rozwiązania gospodarki ściekowej w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy”.
Uchwała Nr VII/64/2007 w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2007 r.
Uchwała Nr VII/65/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2006 rok.
Uchwała Nr VII/66/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2006 r.
Uchwała Nr VII/67/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2006 rok.
Uchwała Nr VII/68/2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego eksploatacji wodociągu grupowego Mokrzyca – Dachnów – Futory.
Uchwała Nr VII/69/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007r.
Uchwała Nr VIII/70/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr VIII/71/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr VIII/72/2007 zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr VIII/73/2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Uchwała Nr VIII/74/2007 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków „Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych” na finansowanie zadania pn. „Przygotowanie projektów technicznych i studiów wykonalności dla rozwiązania gospodarki ściekowej w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy”.
Uchwała Nr VIII/75/2007 zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr VIII/76/2007 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
IX Sesja Rady Gminy z dnia 31 maja 2007r.
Uchwała Nr IX/78/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 51 /2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 marca 2007 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY II”
Uchwała Nr IX/78/2007 w sprawie zmiany przeznaczenia budynku po byłej szkole w Podlesiu stanowiącej własność Gminy Lubaczów na lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr IX/79/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr IX/80/2007 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr IX/81/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr IX/82/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr IX/83/2007 o współpracy między Gminą Lubaczów (Rzeczpospolita Polska) a Gminą Drohomyśl (Ukraina)
Uchwała Nr IX/84/ 2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 52 /2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 marca 2007 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CMENTARZ BASZNIA DOLNA - poszerzenie”
Uchwała Nr IX/85/2006 zmieniająca Uchwałę Nr VII/61/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2007 rok.
X Sesja Rady Gminy – część I z dnia 29 czerwca 2007r.
Uchwała Nr X/86/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr X/87/2007 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Uchwała Nr X/88/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr X/89/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr X/90/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
X Sesja Rady Gminy – część II z dnia 20 lipca 2007r.
Uchwała Nr X/91/2007 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości wsi Bałaje 2007-2015
Uchwała Nr X/92/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała Nr X/93/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała Nr X/94/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr X/95/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr X/96/2007 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr X/97/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/322/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
Uchwała Nr X/98/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr X/99/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr X/100/2007 w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu
Uchwała Nr X/101/2007 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
XI Sesja Rady Gminy – część I z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr XI/102/2007 w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów”.
Uchwała Nr XI/103/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XI/104/2007 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XI/105/2007 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubaczów Nr V/43/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Lubaczów
XI Sesja Rady Gminy – część II z dnia 30 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr XI/106/2007 w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 opracowanego przez Ministra Środowiska
Uchwała Nr XI/107/2007 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2008 – 2011
Uchwała Nr XI/108/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XI/109/2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XI/110/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
XII Sesja Rady Gminy z dnia 12 października 2007 r.
Uchwała Nr XII/111/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2007 - 2015
Uchwała Nr XII/112/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2008 – 2011
Uchwała Nr XII/113/2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała Nr XII/114/2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała Nr XII/115/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XII/116/2007 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XII/117/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XII/118/2007 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr XII/119/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XII/120/2007 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.
Uchwała Nr XII/121/2007 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przyłączenie do istniejących gminnych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XII/122/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XII/123/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr XIII/124/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Uchwała Nr XIII/125/2007 w sprawie w sprawie udzielania przez gminę zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Uchwała Nr XIII/126/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/127/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XIII/128/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Krowica Sama oraz przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu najemcy.
Uchwała Nr XIII/129/2007 zezwalająca Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XIII/130/2007 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność mienia komunalnego przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała Nr XIII/131/2007 zmieniająca uchwałe Rady Gminy w Lubaczowie Nr 45/VI/94 z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale wraz z późniejszymi zmianami.
Uchwała Nr XIII/132/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XIII/133/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr XIII/134/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/76/2007 Rady Gminy Lubaczów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XIII/135/2007 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała Nr XIII/136/2007 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Wodnych w Mokrzycy
Uchwała Nr XIII/137/2007 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie
Uchwała Nr XIII/138/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIII/139/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIII/140/2007 w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIII/141/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIII/142/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIII/143/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIII/144/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r.
Uchwała Nr XIV/145/2007 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
Uchwała Nr XIV/146/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Uchwała Nr XIV/147/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała Nr XIV/148/2007 zmieniająca uchwałę nr XXXII/324/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XIV/149/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIV/150/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIV/151/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIV/152/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Uchwała Nr XIV/153/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny