Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Rozwoju i Promocji Gminy - zadania
Data publikacji: 2007-02-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji Gminy należy:

1. z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
1) przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie gminnych projektów z funduszy pomocowych,
2) rozliczanie oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z zagranicznych lub krajowych funduszy pomocowych,
3) monitorowanie trwałości zrealizowanych projektów,
4) przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach z funduszy europejskich i innych źródeł pozabudżetowych,
5) prowadzenie rejestru projektów, o których mowa w pkt 3 w zakresie referatu,
6)promocja terenów inwestycyjnych,
7) podejmowanie działań wspierających gminny rozwój małej przedsiębiorczości, poprzez uzyskiwanie i udostępnianie bieżących informacji o dostępnych środkach pomocowych, programach Unii Europejskie oraz doradztwo,
8) inicjowanie współpracy gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy z partnerami zagranicznymi,
2. z zakresu promocji gminy:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o Gminie promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gminy w kraju i za granicą,
2) promocja przedsiębiorczości
3) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i koordynowanie prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy,
4) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji multimedialnej, wycinków prasowych, fotografii i zdjęć w formacie cyfrowym,
5) opracowywanie informacji na temat stanu realizacji strategii i planu rozwoju gminy,
6) propagowanie osiągnięć gminy, informowanie mediów o programach i decyzjach władz samorządowych,
7) organizowanie i prowadzenie gminnych programów oraz akcji edukacyjnych, konkursów i plebiscytów,
8) prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w konkursach, rankingach i turniejach,
9) współpraca w organizowaniu imprez ogólnogminnych i lokalnych.
10) koordynowanie współpracy z instytucjami zagranicznymi w ramach porozumień do których przystąpiła Gmina oraz inicjowanie nowych kontaktów,
11) realizowanie zagadnień z zakresu współpracy z zagranicą w ramach merytorycznej właściwości referatu,
12) opracowywanie programów gospodarczych gminy w tym prac studialnych i prognostycznych, analiz, ocen, sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz poleceniami kierownictwa urzędu.
3. z zakresu spraw informatycznych:
1) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu,
2) prowadzenie bieżących szkoleń i instruktażu w zakresie użytkowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników Urzędu,
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i prawidłowego utrzymania sieci komputerowej oraz opieka nad systemem oprogramowania urzędu gminy,
4) archiwizacja i pielęgnacja baz danych zgodnie z przepisami prawa,
5) aktualizacja parametrów oprogramowania użytkowego,
6) prowadzenie dokumentacji sprzętu komputerowego i oprogramowania znajdującego się w urzędzie,
7) prowadzenie ewidencji akcesoriów komputerowych w Urzędzie Gminy,
8) nadawanie uprawnień do systemów informatycznych, a w szczególności zawierających dane osobowe według wskazań Administratora Danych Osobowych (ADO), w tym:
a) wnioskowanie do ADO o nadanie lub odebranie uprawnień do pracy w systemach informatycznych,
b) nadawanie i odbieranie uprawnień zgodnie z zaakceptowanymi przez ADO wnioskami,
c) prowadzenie ewidencji uprawnień do pracy w systemach informatycznych,
d) zabezpieczanie systemów informatycznych przed niepowołanym dostępem.
9) nadawanie uprawnień do poczty elektronicznej oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
10) dokonywanie kontroli legalności oprogramowania oraz wykorzystywania sprzętu wyłącznie do czynności określonych przedmiotem zadań służbowych,
11) prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów dotyczących wszelkich spraw związanych z zakupem, serwisem itp. w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
12) prowadzenie spraw związanych z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,
13) realizowanie powierzonych zadań określonych ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
14) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu oraz administrowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz koordynacja realizacji zadań wykonywanych w tym zakresie,


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny