Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Rozwoju i Promocji Gminy - zadania
Data publikacji: 2007-02-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji Gminy należy:

1. z zakresu rozwoju i pozyskiwanie środków pomocowych:
1) przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach z funduszy europejskich i innych źródeł pozabudżetowych,
2) przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie gminnych projektów z funduszy pomocowych,
3) monitorowanie projektów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z zagranicznych lub krajowych funduszy pomocowych,
4) prowadzenie rejestru projektów o których mowa w pkt 3 w zakresie referatu.
2. z zakresu promocji:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o Gminie promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gminy w kraju i za granicą,
2) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i koordynowanie prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy,
3) podejmowanie działań wspierających gminny rozwój małej przedsiębiorczości, poprzez uzyskiwanie i udostępnianie bieżących informacji o dostępnych środkach pomocowych, programach Unii Europejskie oraz doradztwo,
4) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji multimedialnej, wycinków prasowych, fotografii i zdjęć w formacie cyfrowym,
5) opracowywanie informacji na temat stanu realizacji strategii i planu rozwoju gminy,
6) inicjowanie współpracy gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy z partnerami zagranicznymi,
7) propagowanie osiągnięć gminy, informowanie mediów o programach i decyzjach władz samorządowych,
8) organizowanie i prowadzenie gminnych programów oraz akcji edukacyjnych, konkursów i plebiscytów,
9) prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w konkursach, rankingach i turniejach,
10) współpraca w organizowaniu imprez ogólnogminnych i lokalnych.
3. z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:
1) rejestracja nowych podmiotów gospodarczych,
2) dokonywanie zmian w istniejących wpisach,
3) rejestracja zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z innych gmin,
4) wydawanie zaświadczeń potwierdzających figurowanie w EDG,
5) udzielanie informacji telefonicznych na temat przedsiębiorców,
6) udzielanie odpowiedzi na korespondencję dotyczącą zarejestrowanych przedsiębiorców,
7) potwierdzanie zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,
8) wykreślanie wpisów z EDG,
9) aktualizacja rejestrów dotyczących działalności gospodarczej,
10) udzielanie informacji nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) udzielania przedsiębiorcom informacji nt. możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z programów europejskich,
12) sporządz. podmiotów gospodarczych.
13) współpraca w zakresie EDG z ZUS, KRUS, GUS i US.
4. z zakresu spraw informatycznych:
1) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu,
2) prowadzenie bieżących szkoleń i instruktażu w zakresie użytkowanego sprzętu komputerowego i oprogramowaniadla pracownikó Urzędu,
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i prawidłowego utrzymania sieci komputerowej oraz opieka nad systemem oprogramowania urzędu gminy,
4) archiwizacja i pielęgnacja baz danych zgodnie z przepisami prawa,
5) aktualizacja parametrów oprogramowania użytkowego,
6) prowadzenie dokumentacji sprzętu komputerowego i oprogramowania znajdującego się w urzędzie,
7) prowadzenie ewidencji akcesoriów komputerowych w Urzędzie Gminy,
8) nadawanie uprawnień do systemów informatycznych, a w szczególności zawierających dane osobowe według wskazań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), w tym:
a) przygotowywanień upoważnienień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Urzędu i przedkładanie ich do akceptacji ABI,
b) wnioskowanie do ABI o nadanie lub odebranie uprawnień do pracy w systemach informatycznych,
c) nadawanie i odbieranie uprawnień zgodnie z zaakceptowanymi przez ABI wnioskami,
d) prowadzenie ewidencji uprawnień do pracy w systemach informatycznych,
e) zabezpieczanie systemów informatycznych przed niepowołanym dostępem. 9) nadawanie uprawnień do poczty elektronicznej oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
10) dokonywanie kontroli legalności oprogramowania oraz wykorzystywania sprzętu wyłącznie do czynności określonych przedmiotem zadań służbowych,
11) prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów dotyczących wszelkich spraw związanych z zakupem, serwisem itp. w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
12) prowadzenie spraw związanych z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,
13) realizowanie powierzonych zadań określonych ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
14) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu oraz administrowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz koordynacja realizacji zadań wykonywanych w tym zakresie,
15) opracowywanie i aktualizacja w uzgodnieniu z ABI polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeń wykonawczych i innych przepisów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
5. pozostałe sprawy:
1) koordynowanie współpracy z instytucjami zagranicznymi w ramach porozumień do których przystąpiła Gmina,
2) realizowanie zagadnień z zakresu współpracy z zagranicą w ramach merytorycznej właściwości referatu,
3) opracowywanie programów gospodarczych gminy w tym prac studialnych i prognostycznych, analiz, ocen, sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz poleceniami kierownictwa urzędu,

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny