Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadania
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Do zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

1. z zakresu drogownictwa:
1) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy na drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
3) wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym,
4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
5) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia lub mienia,
6) prowadzenie ewidencji dróg, mostów oraz chodników,
7) prowadzenie procesu przygotowania inwestycji gminnych (budownictwo drogowe),
8) nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji celowych,
9) rozliczanie zakończonych inwestycji
10) zaliczanie drogi do określonej kategorii dróg gminnych i wewnętrznych,
11) zarządzanie, ochrona i oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych,
12) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, a także planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
13) opiniowanie rozkładów jazdy przewoźników,
14) utrzymanie i modernizacja przystanków.
2. z zakresu spraw budownictwa kubaturowego:
1)    prowadzenie procesu przygotowania inwestycji gminnych w zakresie inwestycji kubaturowych,
2)    nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji i remontów obiektów kubaturowych realizowanych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji celowych lub środków zewnętrznych,
3)    organizowanie odpowiedniego procesu inwestycyjnego poprzez zapewnianie opracowania projektów, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
4)    reprezentowanie inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,
5)    powiadamianie właściwego organu i projektanta sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego o przyjęciu obowiązków,
6)    śledzenie procesu budowy poprzez kontrolowanie dziennika budowy oraz organizowanie odbioru robót ulegających zakończeniu,
7)    organizowanie odbiorów końcowych oraz przekazywanie obiektów kubaturowych użytkownikom,
8)    rozliczanie finansowe i materiałowe inwestycji kubaturowych,
9)    zapewnianie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji kubaturowych,
10)    zgłaszanie do właściwego organu zakończenia budowy oraz przekazywanie wymaganych dokumentów,
11)    przekazywanie właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, innych dokumentów dotyczących obiektu oraz instrukcji obsługi i eksploatacji,
12)    uczestniczenie w komisji powołanej przez organ nadzoru architektoniczno-budowlanego w przypadku katastrofy budowlanej,
13)    wykonywanie obowiązków wynikających z prawa budowlanego a ciążących na inwestorze lub właścicielu w przypadku katastrofy budowlanej (doraźna pomoc, zabezpieczenie miejsca katastrofy, zawiadomienie odpowiednich organów o katastrofie budowlanej, usuwanie skutków katastrofy),
14)    prowadzenie przeglądów obiektów gminnych pod kątem potrzeby wykonania remontu w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych,
15)    przeciwdziałanie zagrożeniom w czasie realizacji robót budowlano - montażowych, remontów i rozbiórek wynikających ze stanu technicznego budynków gminnych,
16)    nadzór nad remontami obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy m. in. szkół, świetlic, agronomówek, szatni i obiektów lub urządzeń sportowych, domów kultury, bibliotek i obiektów użytkowanych przez OSP,
17)    uzgadnianie z księgowością informacji o zaistniałych zmianach spowodowanych zmianami w zasobach Gminy mających wpływ na informacje zawarte w ewidencji środków trwałych.,
18)    prowadzenie spraw związanych z wynajmem i ubezpieczaniem obiektów gminnych.
3. z zakresu zamówień publicznych:
1) obsługa prowadzonych postępowań,
2) ustalanie formy zamówienia publicznego,
3) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
4) kompleksowe przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi,
5) udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych,
6) udzielanie pomocy w zakresie stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy,
7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu oraz odwołań i protestów,
8) rozpatrywanie protestów kierowanych do zamawiającego,
9) rozpatrywanie odwołań w imieniu Urzędu i występowanie do Urzędu Zamówień Publicznych,
10) przygotowanie projektów uchwał Rady, w sprawach związanych z udzieleniem zamówień publicznych,
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania tematów i dokumentów celem prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne,
12) wykonywanie wszystkich ustawowych zapisów dotyczących zamówień publicznych oraz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,
4. z zakresu inwestycji sieciowych:
1)    organizowanie i prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budowy wodociągów, gazociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz urządzeń towarzyszących,
2)    organizowanie odpowiedniego procesu inwestycyjnego, poprzez zapewnienie opracowania projektów technicznych, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie i odbioru robót przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego,
3)    współpraca w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dla realizowanych inwestycji, remontów oraz zakupu materiałów, sprzętu biurowego i usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
4)    sprawdzenie wykonanego projektu pod względem zachowania przez projektanta obowiązków wynikających z prawa budowlanego i umowy,
5)    przekazanie wykonawcy terenu pod inwestycję,
6)    przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez zorganizowanie przekazania placu budowy, zorganizowanie odbiorów robót ulegających zakryciu, kontroli procesu inwestycyjnego w czasie realizacji, zapewnienie wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót, odbioru końcowego robót,
7)    przejmowanie inwestycji oraz jej rozliczenie pod względem finansowym i materiałowym (w tym inwestycje realizowane przez społeczne komitety),
8)    przekazywanie inwestycji zarządcy lub właścicielowi wraz z dokumentacją budowy, dokumentacją powykonawczą i innymi dokumentami oraz instrukcją obsługi i eksploatacji,
9)    współpraca z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie gminy w zakresie związanym z działaniem wodociągów, gazociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz urządzeń towarzyszących,
10)    terminowe sporządzania i przekazywanie do księgowości informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie wodociągów, gazociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz urządzeń towarzyszących,
11)    terminowe sporządzania i przekazywanie do odpowiednich instytucji informacji i sprawozdań w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
12)    współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, podmiotami gospodarczymi w sprawach realizacji inwestycji gminnych objętych swoim obszarem działania,
13)    prowadzenie spraw związanych z wydaniem zgody na przyłączenie do wodociągu i sieci kanalizacyjnej, w tym wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
14)    opracowywanie taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
15)    opracowywanie materiałów dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych,
16)    prowadzenie spraw związanych z budową, rozbudową, modernizacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
17)    prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne oraz dokonywanie bieżącej analizy ich wysokości pod kątem możliwych oszczędności oraz przedkładanie wniosków w tym zakresie Kierownikowi Referatu.
5. z zakresu gospodarki komunalnej i poboru opłat;
1)     odczyty liczników zużycia wody i odprowadzania ścieków,
2)    pobór opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
3)    pobór opłat targowych,
4)    pobór opłat za odbiór odpadów komunalnych,
5)    terminowe rozliczanie zainkasowanej gotówki z księgowością,
6)    sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ewidencja umów,
7)    dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, w tym wystawianie faktur za wykonane usługi,
8)    windykacja należności,
9)    prowadzenie ewidencji dostaw wody i odbioru ścieków,
10) odczytywanie wodomierzy głównych na Stacjach Uzdatniania Wody i przepływomierzy ścieków w studniach pomiarowych oraz oczyszczalni ścieków,
11) uzgadnianie zakresu i terminów wykonywanych prac w zakresie inkasa z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku do spraw gospodarki komunalnej 2,
12) pełnienie zastępstw w czasie urlopu wypoczynkowego, choroby i innych nieobecności w pracy za pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw inkasa 1.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny