Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa - zadania
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Do zadań Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa należy:

1. z zakresu gospodarki gruntami:
1) sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym lub prawnym,
2) przekazywanie w zarząd gruntów gminnych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
3) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
4) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekt podziałów nieruchomości,
5) przejmowanie na własność Gminy gruntów zajętych pod drogi,
6) współpraca z wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu w zakresie dokonywania wpisów i zmian w księgach wieczystych,
7) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8) przejmowanie nieodpłatnie w drodze umowy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
9) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,
10) współpraca w zakresie wykorzystywania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
11) opiniowanie wniosków o zezwolenia na zalesienie gruntów,
12) spisywanie oświadczeń osób zainteresowanych i zeznań świadków o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym (własnym, rodziców, teściów),
13) regulowanie stanów prawnych dróg gminnych,
14) komunalizacja i gospodarowanie mieniem gminnym,
15) współpraca z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych i instytucjami gospodarującymi gruntami Skarbu Państwa,
2. z zakresu drogownictwa:
1) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy na drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
3) wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym,
4) uzgadnianie budowy ogrodzeń przy drogach gminnych oraz placach,
5) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
6) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdu gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia lub mienia,
7) prowadzenie ewidencji dróg, mostów oraz chodników,
8) modernizacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego,
9) prowadzenie procesu przygotowania inwestycji gminnych (budownictwo drogowe),
10) nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji celowych,
11) rozliczanie zakończonych inwestycji,
12) zaliczanie drogi do określonej kategorii dróg gminnych i wewnętrznych,
13) zarządzanie, ochrona i oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych,
14) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, a także planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
15) opiniowanie rozkładów jazdy przewoźników,
16) utrzymanie i modernizacja przystanków.
3. z zakresu rolnictwa:
1) nadzorowanie gospodarki leśnej,
2) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa oraz realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy o prawie łowieckim,
3) współpraca ze służbami doradztwa rolniczego w zakresie szkoleń rolniczych,
4) organizacja zwalczania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
5) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin, nawożeniem i wapnowaniem gleb,
6) realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
7) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
8) naliczanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
9) prowadzenie spraw związanych z organizacją i rozwojem hodowli zwierząt i uprawy roślin,
10) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zdrowotności zwierząt gospodarskich,
11) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
12) prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
13) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
14) prowadzenie rejestru psów ras uznanych za szczególnie agresywne.
4. z zakresu spraw lokalowych:
1) realizowanie spraw związanych z własnością lokalu,
2) wykonywanie czynności zmierzających do ustanowienia wyodrębnionej własności lokalu,
3) współdziałanie w zarządzie nieruchomością wspólną,
4) tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy i gospodarowanie nim,
5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów najmu, wykonywaniem obowiązków wynajmującego oraz wyrażaniem zgody na podnajem lokalu,
6) wyrażanie zgody na dokonywanie ulepszeń w lokalu i określenie sposobu rozliczeń z tego tytułu,
7) usuwanie przy pomocy Policji osób, które zajęły lokal bez tytułu prawnego,
8) przygotowywanie projektów stawek czynszu za lokale mieszkalne i za lokale użytkowe,
9) ustalanie przydziałów lokali w domach nie stanowiących własności samorządu gminnego w razie klęski żywiołowej,
10) sprzedawanie wolnych budynków i oraz wolnych lokali w drodze przetargu,
11) naliczanie i wypłacanie wartości dodatków mieszkaniowych oraz współpraca z GOPS w tym zakresie.
5. z zakresu prawa wodnego:
1) zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
2) nadzór nad utrzymaniem rowów melioracyjnych.
6. z zakresu ochrony środowiska:
1) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska oraz koordynowanie gospodarki odpadami,
2) wydawanie decyzji środowiskowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednimi organami oraz prowadzenie publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
3) współdziałanie w stwarzaniu warunków oraz podejmowaniu inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska przed skażeniem powietrza, wód i ziemi,
4) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska, zaś w wypadku nie zastosowania się użytkownika do w/w nakazu, zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego,
5) współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska,
6) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków oraz koncesji w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż wszystkich kopalin,
7) opiniowanie decyzji w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz na wykonywanie usług komunalnych,
8) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem planów ruchu kopalń,
9) opracowywanie planów ochrony środowiska,
10) opracowywanie i opiniowanie planów gospodarowania odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi,
11) rozliczanie i kontrola kosztów za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody z obiektów podległych Gminie,
12) opieka nad pomnikami przyrody,
13) nadzór nad miejscami pamięci.
7. z zakresu inwestycji infrastruktury technicznej:
1) prowadzenie procesu przygotowania inwestycji gminnych, infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych, telekomunikacyjnych,
2) nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych ze środków budżetu Gminy oraz dotacji celowych lub środków zewnętrznych,
3) organizowanie odbiorów końcowych oraz przekazywanie obiektów użytkownikom,
4) rozliczanie zakończonych inwestycji,
5) przygotowanie i nadzór nad realizacją uzbrojenia gruntów komunalnych,
6) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej, budynków i budowli gminnych, dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie infrastruktury technicznej Gminy, prowadzenie książek obiektów budowlanych,
7) reprezentowanie inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,
8) współdziałanie z jednostkami energetyki, telekomunikacji, gazownictwa, wodociągów w zakresie utrzymania, modernizacji, remontów istniejącej infrastruktury technicznej, a także dążenie do dalszego jej rozwoju,
9) rozliczanie i kontrola kosztów za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody z obiektów podległych Gminie.
8. z zakresu budownictwa i gospodarki przestrzennej:
1) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
2) wydawanie wypisów i wyrysów z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
3) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej obiektów i zagospodarowania terenów,
4) prowadzenie i koordynacja zagadnień wynikających ze sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i ich zmian,
5) prowadzenie całości zagadnień związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i ich zmian,
6) współdziałanie oraz koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, planów wykraczających poza obszar gminy oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej państwa i ich zmian,
7) prowadzenie rejestru bieżącej numeracji budynków i nieruchomościo oraz nadawanie numerów budynkom i nieruchomościom.
9. z zakresu zamówień publicznych:
1) obsługa prowadzonych postępowań,
2) ustalanie formy zamówienia publicznego,
3) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
4) kompleksowe przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi,
5) udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych,
6) udzielanie pomocy w zakresie stosowaniea przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy,
7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu oraz odwołań i protestów,
8) rozpatrywanie protestów kierowanych do zamawiającego,
9) rozpatrywanie odwołań w imieniu Urzędu i występowanie do Urzędu Zamówień Publicznych,
10) przygotowanie projektów uchwał Rady, w sprawach związanych z udzieleniem zamówień publicznych,
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania tematów i dokumentów celem prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne,
12) wykonywanie wszystkich ustawowych zapisów dotyczących zamówień publicznych oraz uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,
10. z zakresu gospodarki komunalnej :
1) nadzorowanie gospodarki wodnej i ściekowej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
2) organizowanie, kontrola i rozliczanie usług komunalnych finansowanych ze środków budżetu Gminy (selektywna zbiórka odpadów, odpady mieszane, azbest, zbiórka opon),
3) rozliczanie i kontrola środków przyznanych do dyspozycji sołtysów na ład i porządek,
4) zimowe utrzymanie dróg gminnych,
5) zimowe utrzymanie i ochrona dróg oraz obiektów mostowych,
6) zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i innych urządzeń związanych z drogą,
7) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,
8) opracowywanie i aktualizacja regulaminu utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,
9) organizowanie pracy, koordynowanie oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych do prac na rzecz Gminy,
10) współpraca z sołtysami w zakresie zapewnienia ładu i porządku na terenie Gminy,
11) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich opróżniania,
12) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych,
13) utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością Gminy,
14) realizowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
11. z zakresu pozostałych zadań referatu:
1) przygotowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie gospodarki inwestycyjnej,
2) przygotowywanie wniosków i propozycji dotyczących budowy, modernizacji, remontów infrastruktury technicznej, drogowej, budynków i budowli użyteczności publicznej zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, nadzór w uzgodnieniu z referatami i jednostkami organizacyjnymi,
3) nadzór i koordynacja wszelkich inwestycji finansowanych z budżetu Gminy,
4) współdziałanie w zakresie działań dot. pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz dotacji krajowych na lokalne inwestycje,
5) opracowywanie programów, prognoz, analiz, ocen, sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz poleceniami kierownictwa urzędu,
6) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Gminy,
7) opracowywanie informacji na temat stanu realizacji strategii i planu rozwoju Gminy, przedstawienie zagrożeń oraz ewentualnych propozycji modyfikacji,
8) współdziałanie w zakresie utrzymania cmentarzy, pomników, mogił i zabytków.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny