Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2007
Data publikacji: 2007-02-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zarządzenia Wójta Gminy - 2007

Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie szkolenia obronnego.
Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zaań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 08.03.2007 r do 31.03.2007r.
Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2007 roku.
Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.
Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za rok 2006.
Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za rok 2006.
Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” za rok 2006.
Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn.„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubaczów w 2007 roku”
Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę
Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na II kwartał 2007r.
Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie określenia zasad do opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkola na rok szkolny 2007/2008.
Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2007r.
Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Antoniki oznaczonej nr dz. 141/14 o pow. 0,10 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Basznia Dolna oznaczonej nr dz. 1043/2 o pow. 0,22 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr dz. 124 o pow. 0,11 ha, 125/1 o pow. 0,15 ha, 31/4 o pow. 0,18 stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Lisie Jamy oznaczonej nr dz. 932/11 pow. 0,09 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2007 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 33/2007 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2007r.
Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 35/2007 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2007r.
Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działki nr 1341/2 o pow. 0,0147ha stanowiącej własność Dach Andrzeja położonej w miejscowości Młodów.
Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko referenta w pełnym wymiarze czasu pracy i wolne stanowisko radcy prawnego w niepełnym wymiarze czasu pracy -0,5 etatu w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi w roku 2007.
Zarządzenie Nr 41/2007 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2007r.
Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Antoniki oznaczonej nr.dz. 141/14 o pow. 0,10ha oraz dz.nr. 31/4 o pow. 0,18ha położonej w miejscowości Hurcze stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działki nr 1434/2 o pow. 0,07ha stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, położonej w miejscowości Załuże.
Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie sprzedaży ruchomości – urządzeń i armatury zdemontowanych w czasie modernizacji SUW Mokrzyca oraz powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego – licytacji ustnej.
Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotowanych z budżetu Gminy Lubaczów w 2007 roku.
Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej.
Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 54a/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu w wymiarze ¼ etatu.
Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na III kwartał 2007 r.
Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Basznia Dolna oznaczonej nr. dz. 1043/2 o pow. 0,22ha oraz dz.nr. 125/1 o pow. 0,15ha, dz.nr 124 o pow. 0,11ha położonych w miejscowości Hurcze stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację następujących zadań publicznych na terenie Gminy Lubaczów na 2007 roku:
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
2.Promowanie alternatywnych dla uzależnień form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowych.
3.Zorganizowanie profilaktycznej imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia(festyn).
Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie powołania Członków Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 63/2007 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację następujących zadań zadań publicznych na terenie Gminy Lubaczów na 2007 roku:
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
2.Promowanie alternatywnych dla uzależnień form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć sportowych.
3.Zorganizowanie profilaktycznej imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia(festyn).
Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie obniżenia do trzeciego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 69/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Młodowie.
Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Załużu.
Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbkowie.
Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Lasowa oznaczone nr. dz. 264/4 o pow. 0,3400ha oraz dz.nr. 263 o pow. 0,2700ha stanowiące współwłasność Gminy Lubaczów i osób fizycznych.
Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr dz.28 o pow. 0,1800ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 75/2007 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2007 roku..
Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 77/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie.
Zarządzenie Nr 79/2007 w sprawie powołania komisji do spraw ustalania strat i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 81/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000Euro.
Zarządzenie Nr 82/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000Euro.
Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r..
Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 86/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 87/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 88/2007 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2007r.
Zarządzenie Nr 89/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 90/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 91/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż ruchomości – urządzeń i armatury zdemontowanych w czasie modernizacji SUW Mokrzyca..
Zarządzenie Nr 92/2007 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Krowica Lasowa oznaczonychnr dz.: dz.nr. 263 o pow. 0,2700ha, dz. nr264/4 o pow. 0,3400ha stanowiących współwłasność Gminy Lubaczów i osób fizycznych.
Zarządzenie Nr 93/2007 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 94/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 95/2007 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Hurcze oznaczonej nr dz. 28 o pow. 0,1800ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 96/2007zarzadzające: powołanie zespołu roboczego w celu przygotowania, opracowywania i wdrażania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-20013.
Zarządzenie Nr 97/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 98/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 99/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 100/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 101/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 102/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000Euro.
Zarządzenie Nr 104/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007.
Zarządzenie Nr 105/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Lisie Jamy oznaczonej nr dz.932/14 o pow. 0,1300ha stanowiącą własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 106/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Młodów oznaczonej nr dz.927 o pow. 0,0600ha stanowiącą własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 107/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Tymce oznaczonej nr dz.556/3 o pow. 0,2300ha stanowiącą własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 111/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 112/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 113/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 114/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 115/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 116/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 117/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 118/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubaczów do ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu.
Zarządzenie Nr 119/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 121/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 122/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 123/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 124/2007 w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 125/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 126/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 127/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Zarządzenie Nr 128/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2007 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny