Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.19.2021 dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka
Data publikacji: 2022-02-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.19.2021
Lubaczów, 17 luty 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Lubaczów
Informuje o:
-wydanej w dniu 17.02.2022 r., na wniosek Inwestora: Gminy Lubaczów, decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.19.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka",
-terminie udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów na okres 14 dni, tj. od 18.02.2022 r.  do 04.03.2022 r.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, zakrywania ust i nosa). Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Krowicka.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,47 MB

    Ilość pobrań: 1

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,43 MB

    Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny