Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 6
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2006
Data publikacji: 2006-01-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Uchwały Rady Gminy Rok 2006

XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2006r.
Uchwała Nr XXXII/320/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2006 rok
Uchwała Nr XXXII/321/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXII/322/2006 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
Uchwała Nr XXXII/323/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXXII/324/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXII/325/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/275/2001 Rady Gminy w Lubaczowie z dnia 30 marca 2001r w sprawie ustalenia zasad pozyskania, odbioru i organizacji sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia gminnego Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXII/326/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała Nr XXXII/327/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/2005 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów i ustalenia inkasenta do poboru opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów.
XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 10 marca 2006r.
Uchwała Nr XXXIII/328/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała Nr XXXIII/329/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej.
Uchwała Nr XXXIII/330/2006 w sprawie udziału Gminy Lubaczów w budowie pomnika Ojca świętego Sługi Bożego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXIII/331/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXXIII/332/2006 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XXXIII/333/2006 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalona przez Radę Gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIII/334/2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "In blanco"
Uchwała Nr XXXIII/335/2006 w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2006r.
Uchwała Nr XXXIII/336/2006 w sprawie likwidacji funkcji społecznych strażników lasów gminnych.
Uchwała Nr XXXIII/337/2006 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXIII/338/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r.
Uchwała Nr XXXIV/339/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXIV/340/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/341/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/342/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/343/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/344/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/345/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły".
Uchwała Nr XXXIV/346/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Uchwała Nr XXXIV/347/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie.
Uchwała Nr XXXIV/348/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
Uchwała Nr XXXIV/349/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnefi Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej.
Uchwała Nr XXXIV/350/2006 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
Uchwała Nr XXXIV/351/2006 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXIV/352/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIV/353/2006 w sprawie wyboru zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy " i złożenia wniosku o dofinansowanie do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich ? edycja 2006.
Uchwała Nr XXXIV/354/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/335/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIV/355/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna Siei Jamy III".
XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2006r.
Uchwała Nr XXXV/356/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/322/2006 Rady Gmin Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
Uchwała Nr XXXV/357/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/358/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała Nr XXXV/359/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXV/360/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Uchwała Nr XXXV/361/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/335/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2006 rok ze zmianami .
Uchwała Nr XXXV/362/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/333/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 10.03.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XXXV/363/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXV/364/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXV/365/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXV/366/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała Nr XXXV/367/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Baszni Dolnej.
Uchwała Nr XXXV/368/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie.
Uchwała Nr XXXV/369 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów i Planu Rozwoju Lokalnego.
Uchwała Nr XXXV/370/2006 w sprawie nadania imienia Poety Księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Krowicy Samej.
Uchwała Nr XXXV/371/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2006r.
Uchwała Nr XXXVI/372/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/373/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/374/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja stacji uzdatniana wody Mokrzyca".
Uchwała Nr XXXVI/375/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/376/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/377/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/378/2006 w sprawie wstrzymania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XXXVI/379/2006 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XXXVI/380/2006 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Uchwała Nr XXXVI/381/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2006r.
Uchwała Nr XXXVI/382/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/375/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVII/383/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/384/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na prefinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Młodów-sklep".
Uchwała Nr XXXVII/385/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006r.
Uchwała Nr XXXVIII/386/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/387/2006 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XXXVIII/388/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/389/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/390/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/391/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/392/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/393/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/394/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała Nr XXXVIII/395/2006 2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/333/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 10.03.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XXXVIII/396/2006 w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Młodów gmina Lubaczów.
Uchwała Nr XXXVIII/397/2006 w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Karolówka gmina Lubaczów.
XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2006r.
Uchwała Nr XXXIX/398/2006 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr XXXIX/399/2006 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXIX/400/2006 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXIX/401/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIX/402/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIX/403/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIX/404/2006 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XXXIX/405/2006 zmieniająca uchwałę nr XXXII/324/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwały Rady Gminy Lubaczów
V KADENCJI 2006-2010
I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr I/7/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Lubaczów.
II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2006r.
Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.
Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr II/14/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr II/15/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2006 rok..
Uchwała Nr II/16/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2006 rok..
Uchwała Nr II/17/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2006 rok..
III Sesja Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2006r.
Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr III/19/2006 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Uchwała Nr III/20/2006 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Wodnych w Mokrzycy.
Uchwała Nr III/21/2006 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie.
Uchwała Nr III/22/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała Nr III/23/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr III/24/2006 w sprawie zmiany zakresu wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr III/25/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2006 rok..
Uchwała Nr III/26/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2006 rok..
Uchwała Nr III/27/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2006 rok..
Uchwała Nr III/28/2006 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr III/29/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r..
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny