Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2022-05-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

GPS.6733.28.2022
Lubaczów, 19.05.2022r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz., 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) ? zawiadamiam, że w dniu 19.05.2022 r. na wniosek Województwa Podkarpackiego  al. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:  "Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy".

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego Zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać  wnioski i zastrzeżenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisie Jamy.

Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny