Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.5.2022 dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 867 Sieniawa- Wola Młodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi
Data publikacji: 2022-07-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.5.2022    
Lubaczów, 5 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Lubaczów

Informuje o:
?wydanej w dniu 05.07.2022 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.5.2022 dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 867 Sieniawa- Wola Młodycka  - Oleszyce ? Lubaczów ? Podemszczyzna ? Werchrata ? Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi",
?terminie udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów na okres 14 dni, tj. od 06.07.2022 r.  do 20.07.2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (www.bip.um.lubaczow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz tablicy ogłoszeń  sołectwa Młodów, Karolówka, Piastowo i Basznia Dolna.


Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny