Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2022-07-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.28.2022
Lubaczów, 12.07.2022 r.                                                 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na rzecz Województwa Podkarpackiego  al. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów, wydana została decyzja nr 27/2022/GPS/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy".

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisie Jamy.


Z up. Wójta
Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny