Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka)
Data publikacji: 2022-08-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6220.7.2022    
Lubaczów, 2 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
    
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz ? Krowica Hołodowska (Hołodówka)",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że, w dniu 02.08.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz ? Krowica Hołodowska (Hołodówka)".

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tut. Wójta Gminy Lubaczów. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Budomierz i Krowica Hołodowska.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 3 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.    Gmina Lubaczów,
2.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa,
3.    A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny