Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej For-Drew Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie
Data publikacji: 2022-09-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

GPS.6220.9.2022    
Lubaczów, 16 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE
    
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem FU-H "FOR-DREW" Grzegorz Dydyk, ul. T. Kościuszki  38, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej "For-Drew" Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że, w dniu 16.09.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej "For-Drew" Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie".

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tut. Wójta Gminy Lubaczów. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (www.bip.um.lubaczow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz tablicy ogłoszeń Lisie Jamy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 19 września 2022 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Otrzymują:
1.Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.,
2.FU-H "FOR-DREW" Grzegorz Dydyk, ul. T. Kościuszki  38, 37-600 Lubaczów.
3.A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny