Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka
Data publikacji: 2022-10-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

GPS.6733.38.2022
Lubaczów, dnia 06.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:  "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka" - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agatę Ampulską, HES-GAZ S.C. Stanisław i Grzegorz Hołysz,  wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD-2.443.135.2022 z dnia 05.10.2022 r. (06.10.2022 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego z warunkiem:

-Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1673 Opaka przez Wieś siecią gazową wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej (zgodnie z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 13.

Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny