Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Radca Prawny
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Radca Prawny

mgr Artur Mazurkiewicz

Do zadań Radcy Prawnego należy:

1) udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa dla pracowników Urzędu Gminy,
2) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
3) obsługa prawna Rady i jej komisji,
4) uczestniczenie w pracach komisji Rady wg wskazań Wójta,
5) opracowywanie lub opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady, zarządzeń, aktów normatywnych Wójta oraz innych dokumentów wytworzonych w związku z realizowaniem ustawowych zadań organów Gminy i ponoszenie indywidualnej odpowiedzialności za wyrażone opinie,
6) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych w zakresie ich zadań,
7) zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzenie przestępstwa ściganego z Urzędu,
8) reprezentowanie organów gminy przed urzędami i organami orzekającymi,
9) informowanie pracowników urzędu gminy o zmianach w obowiązującym systemie prawnym, udzielanie wykładni interpretacyjnej,
10) udzielanie informacji o uchybieniach w Urzędu działalności i skutkach tych uchybień,
11) prowadzenie nadzoru i szkoleń w zakresie stosowania KPA w Urzędzie,
12) zgłaszanie konieczności i koordynowanie aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Urzędzie Gminy, a dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostki,
13) współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie organizacji wewnętrznych szkoleń pracowników Urzędu,
14) prowadzenie rejestrów w zakresie prowadzonych przez siebie spraw cywilnych, karnych oraz udzielonych opinii prawnych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny