Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska
Data publikacji: 2022-10-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.40.2022
Lubaczów, 24.10.2022r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska" na działkach o nr ewid. gruntów: 250, 447/18, 447/20, 448/1, 449/1, 450, 451, 467/3, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 482/1, 483/6, 483/8, 484/3, 485/1, 496, 512, 513/1, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 542, 541 w miejscowości Wólka Krowicka na działkach o nr ewid. gruntów: 501, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 518/1, 518/3, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 525/6, 525/7, 525/8, 525/10, 525/13, 526/1, 526/2, 528/5, 529/3, 529/4, 529/2, 530, 531/6, 531/9, 531/10, 531/11, 532/1, 533/1, 533/2, 548/1, 548/2, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/3, 555/4, 557/1, 557/2, 559, 560/1, 563, 571/2, 572, 573, 574, 575/2, 575/3, 576, 577, 580, 581, 584, 585, 586, 587/3, 588, 589, 590/1, 590/2, 591, 600, 740, 741, 742, 749, 759, 760/1, 978, 1022, 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1078, 1081, 1085, 1086, 1090, 1091, 1093, 1099, 1102, 1103, 1106, 1110/1, 1110/2, 1111, 1114, 1115, 1126, 1128, 1131, 1132/1, 1132/2, 1135, 1136, 1139, 1147, 1148, 1152/2, 1153, 1155/2, 1156, 1157, 1158, 1159, 1162/2, 1162/3, 1163, 1164, 1166/1, 1166/2, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1180/1, 1180/2, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1189, 1190, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1196/1, 1196/2, 1198/1, 1198/2, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1203/3, 1203/4, 1203/11, 1205/2, 1206, 1400/3, 1400/4, 1400/6 w miejscowość Krowica Hołodowska oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 61, 156/8, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 321/2, 322/2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 474/2, 475, 476, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 485/8, 485/9, 485/10, 524/1, 525, 526, 528, 529, 530/1, 535/1, 535/2, 537, 548, 551, 552/1, 553, 563, 566, 568/1, 568/2, 568/4, 568/5, 570, 571, 574, 575, 578, 579, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 587, 589, 590, 596, 597, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607/2, 608/3, 628/1, 629/1, 630, 631, 634, 635, 638, 639, 642, 643, 646, 647, 648, 651, 652, 655, 656, 659, 660, 665, 666, 668/6, 668/7, 668/8, 668/9, 668/10, 671, 803/2, 804/2, 804/4, 804/5, 804/13, 804/18, 804/19, 807, 916, 917, 920, 921, 922, 925/2, 926, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 944/3, 947, 950, 955, 957, 963, 962/2, 993, 994, 1005/2, 1006/1, 1007, 1008, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1034, 1035, 1036/3, 1037/3, 1037/9, 1040, 1041, 1039, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050/1, 1053, 1054, 1059/1, 1060/1, 1060/2, 1188, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203/2, 1204/2, 1205/2, 1206/1, 1206/2, 1207/2, 1208/2, 1209/2, 1210, 1212, 1214, 1215, 1319, 1371/1, 1379/1, 1380/1, 1381/1, 1382/1, 1383/1, 1384/1, 1386/1, 1387, 1388/1, 1389/1, 1392, 1393/1, 1394, 1402 w miejscowość Krowica Sama - na rzecz  Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Zdziabek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: "PRO-INSTAL-SAN" Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19/9, 64-100 Leszno, że mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Wólka Krowicka, Krowica Hołodowska, Krowica Sama.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny