Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w którym na żądanie strony sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów
Data publikacji: 2022-10-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.11.2022    Lubaczów, 26.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

    Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Wójt Gminy Lubaczów

    zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 26.10.2022 r. postanowienia znak: GPS.6220.11.2022 w którym na żądanie strony sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.11.2022 z dnia 28.09.2022 r. dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów" w następujący sposób:

na stronie 3 w uzasadnieniu decyzji w wierszu 34 zamiast: "?Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. ?",
powinno być:  "?Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. ?"

Pozostałe zapisy decyzji nie zmieniają się.

Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu.    
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37 ? 700 Przemyśl, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa  Krowica Lasowa.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 27.10.2022 r.


z up. Wójta
Stanisław Woś
SEKRETARZ GMINY


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny