Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 167/3, 167/2, 167/1, 167/5 w miejscowości Mokrzyca
Data publikacji: 2022-12-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

GPS.6733.44.2022
Lubaczów, 08.12.2022r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz., 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) ? zawiadamiam, że w dniu 08.12.2022 r. na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agatę Ampulską, HES-GAZ S.C. Stanisław i Grzegorz Hołysz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 167/3, 167/2, 167/1, 167/5 w miejscowości Mokrzyca".

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego Zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać  wnioski i zastrzeżenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Mokrzyca.
        
Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny