Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 4
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2004
Data publikacji: 2004-03-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Uchwały Rady Gminy Rok 2004

XIII Sesja Rady Gminy z dnia 05 lutego 2004r.
Uchwała Nr XIII/148/2004 zmieniająca Uchwałę Nr 67/XI/96 z dnia 11 grudnia 1996r. Rady Gminy Lubaczów w sprawie szczególnych zasad przyznawania, ustalania odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze, jak również arunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi
Uchwała Nr XIII/149/2004 w sprawie uchwalenia palnu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2004r.
Uchwała Nr XIII/150/2004 zmieniająca uchwałę Nr XIII/132/99 z dnia 15 grudnia 1999r w sprawie ustalenia zasad opłatności za usługi świadczone przez przedszkola finansowane z budżetu UG Lubaczów
Uchwała Nr XIII/151/2004 zmieniająca uchwałę Nr VI/57/99 z dnia 23 lutego 1990r. w sprawie ustalenia żródeł dochodów gromadzonych na rachunkach środków specjalnych
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 23 lutego 2004r.
Uchwała Nr XIV/152/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrowie
Uchwała Nr XIV/153/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Krowicy Lasowej
Uchwała Nr XIV/154/2004 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Baszni Górnej w Szkołę Filialną
Uchwała Nr XIV/155/2004 w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Lubaczów terenów zalesionych i przewidzianych do zalesienia
Uchwała Nr XIV/156/2004 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
Uchwała Nr XIV/157/2004 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała Nr XIV/158/2004 w sprawie przyjęcia Programu rozwoju działalności sportowej i turystycznej w Gminie Lubaczów na lata 2004-2006
Uchwała Nr XIV/159/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/146/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. Rady Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia uczniów.
Uchwała Nr XIV/160/2004 w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych
XV Sesja Rady Gminy z dnia 23 marca 2004r.
Uchwała Nr XV/161/2004 w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2004r.
Uchwała Nr XV/162/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubaczów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań
Uchwała Nr XV/164/2004 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XV/165/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytuna dokończenie realizacji inwestycji pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Załużu".
Uchwała Nr XV/166/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Gminy Wielkie Oczy sieci wodociągowej położonejna terenie gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XV/167/2004 w sprawie zmiany zakresu wykonania i wstrzymania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XV/168/2004 w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uchwała Nr XV/169/2004 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczychna terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w szatnię sportową w Wólce Krowickiej.
Uchwała Nr XV/171/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla potrzeb określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004r.
Uchwała Nr XVI/172/2004 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Baszni Górnej w Szkołę Filialną .
Uchwała Nr XVI/173/2004 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XVI/174/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XVI/175/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVI/176/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVI/177/2004 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XVI/178/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lubaczów Umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Baszni Dolnej" ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" .
Uchwała Nr XVI/179/2004 w sprawie poparcia inicjatywy Powiatu Lubaczowskiego, zmierzającej do realizacji zadania pn. "Kryta pływalnia" przy Zespole Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie .
Uchwała Nr XVI/180/2004 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XVI/181/2004 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
XVII Sesja Rady Gminy z dnia 9 lipca 2004r.
Uchwała Nr XVII/182/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVII/183/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVII/184/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVII/184/2004 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na rok 2004r.
Uchwała Nr XVII/186/2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XVII/187/2004 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lubaczów w zakresie projektów nowych statutów sołectw
Uchwała Nr XVII/188/2004 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XVII/189/2004 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004r.
Uchwała Nr XVII/190/2004 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Lubaczów oraz granic ich obwodów.
Uchwała Nr XVII/191/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przejście graniczne Budomierz-Hruszew".
Uchwała Nr XVII/192/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVII/193/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2004r.
Uchwała Nr XVIII/194/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII/195/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII/196/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII/197/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII/198/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII/199/2004 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót budowlanych związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny