Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 288/1 w miejscowości Załuże
Data publikacji: 2023-02-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.2.2023
Lubaczów, dnia 15.02.2023 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:  "Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 288/1 w miejscowości Załuże" - na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,  wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD-2.443.16.2023 z dnia 13.02.2023 r. (13.02.2023 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny