Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji: GPS.6733.45.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka)
Data publikacji: 2023-03-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.45.2022
Lubaczów, 21.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że, zostało wydane postanowienie znak: GPS.6733.45.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 09.02.2023 r., znak sprawy: GPS.6733.45.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka)" wydanej na rzecz Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia oraz  wnieść odwołanie od wydanego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Krowica Hołodowska oraz Budomierz.

Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny