Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2008
Data publikacji: 2008-02-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zarządzenia Wójta Gminy - 2008

Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie ustalenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy pierwszym przetargu.
Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Młodów oznaczonej nr dz. 927 o pow. 0,0600ha, Lisie Jamy dz. nr 932/14 o pow. 0,1300ha, Tymce dz. nr 556/3 o pow. 0,2300ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 21.01.2008r do 31.03.2008r.
Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000Euro.
Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 7a/2008 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych.
Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2008 r. .
Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów”.
Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat (Kluby Malucha).
Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie
Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lubaczów w 2008 roku.
Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zarządzenie Nr 21a/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkól Gminy Lubaczów do podejmowania czynności związanych z realizacja zadań zespołu.
Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Lubaczów w 2008 roku.
Zarządzenie Nr 23/2008 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.
Zarządzenie Nr 24/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 r.
Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2008 roku.
Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie wyznaczenia koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji za realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2008 roku.
Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008r.
Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie określenia zasad do opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2008/2009.
Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 11.04.2008r do 30.06.2008r.
Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 43/2008 w udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie do podejmowania czynności związanych z realizacja projektu systemowego w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Promocja integracji społecznej”.
Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 46/2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Krowica Sama oznaczone nr działek: dz. nr 485/1 o pow. 0,1202ha i dz. nr 485/9 o pow. 0,1274 ha stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Piastowo oznaczone nr działek: dz. nr 1344/6/1 o pow. 0,1886ha i dz. nr 1344/5 o pow. 0,1741 ha stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Antoniki oznaczone nr działek: dz. nr 141/11 o pow. 0,1300ha i dz. nr 141/12 o pow. 0,1000ha, dz. nr 141/13 o pow. 0,1000ha stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 49/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000 Euro
Zarządzenie Nr 50/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych lub dziłach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Zarządzenie Nr 51a/2008 w sprawie uaktywnienia Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych lub dziłach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie odwołania pogotowia powodziowego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 55/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 22 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 58/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000 Euro
Zarządzenie Nr 59/2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 60/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000 Euro
Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000 Euro
Zarządzenie Nr 62/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 64/2008 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej
Zarządzenie Nr 65/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu a kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie
Zarządzenie Nr 66/2008 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu a kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie
Zarządzenie Nr 71/2008 w sprawie powołania eksperta do pracy w Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych lub dziłach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Zarządzenie Nr 72/2008 w sprawie wyznaczenia członków komisji ds. przeklasyfikowania i przeceny pozykanego drewna w lasach gminnych
Zarządzenie Nr 73/2008 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę
Zarządzenie Nr 73a/2008 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego za III kwartał 2008r.
Zarządzenie Nr 74/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie Nr 75/2008 w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych
Zarządzenie nr 76/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000Euro
Zarządzenie nr 76a/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż ruchomości – urządzeń i armatury zdemontowanej w czasie modernizacji SUW Mokrzyca
Zarządzenie nr 77/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14000Euro
Zarządzenie nr 78/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 79/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań urządzeń zdemontowanych w czasie modernizacji SUW Mokrzyca
Zarządzenie nr 80/2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Siei Jamy oznaczonej nr dz. 368/4 o pow. 0,5090ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 81/2008w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Załuże oznaczonej nr dz. 1470 o pow. 2,900 ha stanowiącej własność gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 82/2008w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Lasowa oznaczonej nr dz. 60/15 o pow.0,5400 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 83/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 84/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 85/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r
Zarządzenie nr 86/2008w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie
Zarządzenie nr 87/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 89/2008w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2008 r
Zarządzenie nr 90/2008w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Budżetowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Załużu urządzenia zdemontowanego w czasie modernizacji SUW Mokrzyca
Zarządzenie nr 91/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 92/2008w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
Zarządzenie nr 93/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 94/2008w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 95/2008w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działki nr 805/4 o pow.805/4 o pow. 0,1800 ha stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, położonej w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 96/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 97/2008w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 E
Zarządzenie nr 100/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 101/2008w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 102/2008w sprawie przeprowadzenia treningu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 103/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 104/2008w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę
Zarządzenie nr 105/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 106/2008w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2008 r.
Zarządzenie nr 107/2008w sprawie ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 108/2008w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy oznaczonych nr działek: dz. nr 966/10 o pow. 0,0589ha, nr 966/11 o pow. 0,0439ha, nr 966/12 o pow. 0,0439ha, nr 966/13 o pow. 0,0438ha, nr 966/14 o pow. 0,0439ha, nr 966/15 o pow. 0,0439ha, nr 966/16 o pow. 0,0439ha, stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 109/2008w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy oznaczonych nr działek: dz. nr 932/15 o pow. 0,0457ha, nr 932/16 o pow. 0,0457ha, nr 932/17 o pow. 0,0457ha, nr 932/18 o pow. 0,0491ha, nr 932/19 o pow. 0,0489ha, nr 932/20 o pow. 0,0479ha, nr 932/21 o pow. 0,0478ha, nr 932/22 o pow. 0,0484ha, nr 932/23 o pow. 0,0491ha, nr 932/24 o pow. 0,0497ha, nr 932/24 o pow. 0,0497ha, nr 932/25 o pow. 0,0504ha, nr 932/26 o pow. 0,0872ha, stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 110/2008w sprawie uaktywnienia pracy Gminnej Komisji d/s szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi
Zarządzenie nr 111/2008w sprawie udziału Gminy Lubaczów w powiatowym ćwiczeniu obronnym nt. Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonywania w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pod kryptonimem Roztocze 2008"
Zarządzenie nr 112/2008w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 E
Zarządzenie nr 113/2008w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 E
Zarządzenie nr 114/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 115/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 116/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 117/2008w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 118/2008w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zarządzenie nr 119/2008w sprawie niodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 120/2008w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy położonego w budynku po byłej szkole w Podlesiu stanowiący własność Gminy Lubaczów na lokal socjalny
Zarządzenie nr 121/2008w sprawie udzielenia upoważnienia
Zarządzenie nr 123/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 r
Zarządzenie nr 123/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 124/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 125/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 126/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 127/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 128/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 129/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 130/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 131/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 132/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Zarządzenie nr 133/2008w sprawie niodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 134/2008w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny