Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę na działce o numerze ewid. 1575, obręb Załuże
Data publikacji: 2023-06-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.10.2023
Lubaczów, 09.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE
    
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę" na działce o numerze ewid. 1575, obręb Załuże,

WÓJT GMINY LUBACZÓW
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że, w dniu 09.06.2023r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.10.2023 dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę" na działce o numerze ewid. 1575, obręb Załuże.

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Załuże.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 09.06.2023 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny