Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 8
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2008
Data publikacji: 2008-02-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Uchwały Rady Gminy Rok 2008

XV Sesja Rady Gminy z dnia 7-8 luty 2008r.
Uchwała Nr XV/154/2008 w sprawie zmiany zakresu wykonania robót związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XV/155/2008 w sprawie wstrzymania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XV/156/2008 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XV/157/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XV/158/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XV/159/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XV/160/2008 w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2008r.
Uchwała Nr XV/161/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.
Uchwała Nr XV/162/2008 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Gminie Lubaczów na lata 2008-2010
Uchwała Nr XV/163/2008 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Kultury i Turystyki w Gminie Lubaczów na lata 2008 – 2010
Uchwała Nr XV/164/2008 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubaczów na lata 2008 - 2010
Uchwała Nr XV/165/2008 w sprawie zaliczenia do dróg publicznych o kategorii dróg gminnych, drogi Basznia Górna – Huta Kryształowa
Uchwała Nr XV/166/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/322/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr XXXII/322/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
Uchwała Nr XV/167/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/303/2005 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała Nr XV/168/2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała Nr XV/169/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Lubaczów a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim
Uchwała Nr XV/170/2008 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XV/171/2008 w sprawie zasad udzielenia dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 27 luty 2008r.
Uchwała Nr XVI/172/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Antoniki
Uchwała Nr XVI/173/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bałaje
Uchwała Nr XVI/174/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Basznia Dolna
Uchwała Nr XVI/175/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Basznia Górna
Uchwała Nr XVI/176/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Borowa Góra
Uchwała Nr XVI/177/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwaBudomierz
Uchwała Nr XVI/178/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Dąbków
Uchwała Nr XVI/179/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Dąbrowa
Uchwała Nr XVI/180/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Hurcze
Uchwała Nr XVI/181/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Krowica Hołodowska
Uchwała Nr XVI/182/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Krowica Lasowa
Uchwała Nr XVI/183/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Krowica Sama
Uchwała Nr XVI/184/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Karolówka
Uchwała Nr XVI/185/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Lisie Jamy
Uchwała Nr XVI/186/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Młodów
Uchwała Nr XVI/187/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Mokrzyca
Uchwała Nr XVI/188/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Opaka
Uchwała Nr XVI/189/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Piastowo
Uchwała Nr XVI/190/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Podlesie
Uchwała Nr XVI/191/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szczutków
Uchwała Nr XVI/192/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Tymce
Uchwała Nr XVI/193/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Wólka Krowica
Uchwała Nr XVI/194/2008 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Załuże
Uchwała Nr XVI/195/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Lubaczów do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
Uchwała Nr XVI/196/2008 zmieniająca uchwałę NR XV/160/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2008 r.
Uchwała Nr XVI/197/2008 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XVI/198/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 17/22 o powierzchni 3.8700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sieniawka.
Uchwała Nr XVI/199/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerem działki 508 i część działki nr 517 położonych w miejscowości Lisie Jamy.
Uchwała Nr XVI/200/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerem działki 292/12 o pow. 0.3800 ha i działki nr 292/13 o pow. 0.2300 ha położonych w miejscowości Basznia Górna.
Uchwała Nr XVI/201/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerem działki dz. nr 640/2 o pow. 0.0368 ha i dz. nr 660/4 o pow. 0.0375 ha położonych w miejscowości Szczutków.
XVII Sesja Rady Gminy z 4 kwietnia 2008r.
Uchwała Nr XVII/202/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XVII/203/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XVII/204/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XVII/205/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2008r.
Uchwała Nr XVIII/206/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XVIII/207/2008 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2014.
Uchwała Nr XVIII/208/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2007 r.
Uchwała Nr XVIII/209/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2007 r.
Uchwała Nr XVIII/210/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2007 r.
Uchwała Nr XVIII/211/2008 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2014.
Uchwała Nr XVIII/212/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
XIX Sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008r.
Uchwała Nr XIX/213/2008 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do „Podkarpackiego Samorządowego instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy.
Uchwała Nr XIX/214/2008 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XIX/215/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
Uchwała Nr XIX/216/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
Uchwała Nr XIX/217/2008 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
XX Sesja Rady Gminy z dnia 30 maja 2008r.
Uchwała Nr XX/218/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2008 r.
XXI Sesja Rady Gminy z dnia 3 lipca 2008r.
Uchwała Nr XXI/219/2008 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Jednostek OSP w Gminie Lubaczów na lata 2008 – 2014
Uchwała Nr XXI/220/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DĄBKÓW II”
Uchwała Nr XXI/221/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KAROLÓWKA - MŁODÓW”
Uchwała Nr XXI/222/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXI/223/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku Domu Nauczyciela przy ul. Szkolnej 50/1 w miejscowości Młodów
Uchwała Nr XXI/224/2008 zezwalająca Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała Nr XXI/225/2008 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
Uchwała Nr XXI/226/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/227/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/228/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/229/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/230/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/231/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/232/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/233/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/234/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych.
Uchwała Nr XXI/235/2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Uchwała Nr XXI/236/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubaczów w przedmiocie złego stanu gminnej drogi dojazdowej do posesji przy ul. Zielonej nr 2 w Lisich Jamach
XXII Sesja Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2008r.
Uchwała Nr XXII/237/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXII/238/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXII/239/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXII/240/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXII/241/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2008r.
Uchwała Nr XXIII/242/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXIII/243/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/2167/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XXIII/244/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXIII/245/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXIII/246/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/2167/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XXIII/247/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXIII/248/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 12 września 2008r.
Uchwała Nr XXIV/249/2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
Uchwała Nr XXIV/250/2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
Uchwała Nr XXIV/251/2008w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”.
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 9 października 2008r.
Uchwała Nr XXV/251/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/252/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/253/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/254/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/255/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/256/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/257/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok
Uchwała Nr XXV/258/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Uchwała Nr XXV/259/2008 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w budynek świetlicy wiejskiej w Antonikach
Uchwała Nr XXV/260/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała Nr XXV/261/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/211/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w spawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2014.
Uchwała Nr XXV/262/2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu
Uchwała Nr XXV/263/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 7 i 20 listopada 2008r.
Uchwała Nr XXVI/264/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/234/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na finansowanie inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych.
Uchwała Nr XXVI/265/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVI/266/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVI/227/2008 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
Uchwała Nr XXVI/228/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVI/229/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/230/2008 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubaczów.
Uchwała Nr XXVI/231/2008 w sprawie realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna przez wieś Nr 105111R, km 0 + 000,00 do 0 + 575”.
Uchwała Nr XXVI/232/2008 w sprawie realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia”.
Uchwała Nr XXVI/233/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVI/234/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2008r.
Uchwała Nr XXVII/267/2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2008 – 2012
Uchwała Nr XXVII/268/2008 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała Nr XXVII/269/2008 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale usługowe stanowiące własność Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXVII/270/2008 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność mienia komunalnego przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała Nr XXVII/271/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXVII/272/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/332/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
Uchwała Nr XXVII/273/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXVII/274/2008 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała Nr XXVII/275/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała Nr XXVII/276/2008 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o w Lubaczowie.
Uchwała Nr XXVII/277/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr XXVII/278/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XXVII/279/2008 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała Nr XXVII/280/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/2 o powierzchni 0,0459 ha położonej w miejscowości Wólka Krowicka.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008r.
Uchwała Nr XXVIII/281/2008 w sprawie w uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVIII/282/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVIII/283/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVIII/284/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVIII/285/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVIII/286/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2008 rok.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny