Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o podjęciu w gminie Cieszanów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dachnów, Nowe Sioło oraz Cieszanów, na podstawie którego mają być lokalizowane maksymalnie cztery elektrownie wiatrowe, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2023-07-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
Lubaczów, dnia  5 lipiec 2023 r.
GPS.6721.1.2023

OBWIESZCZENIE
o podjęciu w gminie Cieszanów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie uchwały Nr LXVII/539/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dachnów, Nowe Sioło oraz Cieszanów, na podstawie którego mają być lokalizowane maksymalnie cztery elektrownie wiatrowe, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W rozumieniu ww ustawy Gmina Lubaczów stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji, o jakiej mowa w art. 2 pkt 5) ustawy.

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 30 czerwca 2023 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ww obwieszczenia, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: sekretariat@cieszanow.pl Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów poinformował również, że dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu odbędzie się w dniu
6 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Dyskusja publiczna odbędzie się również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: https://meet.google.com/icx-mivv-akw

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cieszanów: www.bip.cieszanow.akcessnet.net

Wójt
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny