Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załuże i Mokrzyca na działkach o nr ewid. gruntów: 606/3, 606/4 w miejscowości Załuże oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 206, 208/11, 208/12, 208/13 w miejscowości Mokrzyca
Data publikacji: 2023-10-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.18.2023
Lubaczów, dnia 20.10.2023 r.

OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załuże i Mokrzyca" na działkach o nr ewid. gruntów: 606/3, 606/4 w miejscowości Załuże oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 206, 208/11, 208/12, 208/13 w miejscowości Mokrzyca ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, że mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Jednocześnie na podstawie art. 35 w związku z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dwóch miesięcy przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa, w związku z oczekiwaniem na wszystkie wymagane uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)

Przewidywany termin załatwienia sprawy określam do dnia 17.11.2023 r.

Wyznaczenie takiego terminu załatwienia sprawy wynika z konieczności zapoznania stron z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

Stronie ? w przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.) lub w terminach wyznaczonych przez organ o zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Załuże i Mokrzyca.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Środowiska


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny