Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże
Data publikacji: 2023-10-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6220.18.2021    
Lubaczów, 30.10.2023 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) wobec wniosku Inwestora: Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w przedmiocie zmiany decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 28.02.2022r.  znak GPS.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże,

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1.wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 17.10.2023r. (17.10.2023r. - data wpływu do tut. Organu), opinii znak: PSNZ.9020.4.22.2023, w której stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

2.wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 11.10.2023 r. (12.10.2023r. - data wpływu do tut. Organu), opinii znak: WOOŚ.4220.9.23.2023.PW.2, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie podlegającym zmianom w decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2022 r. znak: GPS.6220.18.2021.,

3.wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w dniu 19.10.2023r. (data wpływu do tut. Organu 23.10.2023r.), opinii znak: RZ.ZZŚ.3.4901.141.2023.UK, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,

4.możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Aneks do Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opiniami w siedzibie  Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.

Po upływie terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie, co do zebranych dokumentów i materiałów zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Mokrzyca i Załuże.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi dnia 31 października 2023 r.

z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej  i Środowiska

Otrzymują:
1.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.,
2.    Gmina Lubaczów.
3.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny