Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 9
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2009
Data publikacji: 2009-03-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Uchwały Rady Gminy Rok 2009

XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009r.
Uchwała Nr XXIX/287/2009 w sprawie wstrzymania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała Nr XXIX/288/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXIX/289/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXIX/290/2009 w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXIX/291/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/292/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.
Uchwała Nr XXIX/293/2009 w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji północno-wschodniej części Gminy Lubaczów na lata 2009 – 2015”
Uchwała Nr XXIX/294/2009 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. rewitalizacji
Uchwała Nr XXIX/295/2009 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych
Uchwała Nr XXIX/296/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXIX/297/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Gminie Lubaczów.
Uchwała Nr XXIX/298/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów – do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2009r.
Uchwała Nr XXX/299/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krowica Sama na lata 2009 – 2016
Uchwała Nr XXX/300/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Basznia Dolna na lata 2009 – 2016
Uchwała Nr XXX/301/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Uchwała Nr XXX/302/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXX/303/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Uchwała Nr XXX/304/2009 w sprawie realizacji zadania: „Urządzenie Wiejskiego Parku w Baszni Dolnej”.
Uchwała Nr XXX/305/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże – II etap”.
Uchwała Nr XXX/306/2009 zmieniająca uchwałę Nr V/45/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie sposobu ustalania cen za drewno pozyskiwane z lasów mienia gminnego.
"" ""
XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009r.
Uchwała Nr XXXI/307/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXI/308/2009 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Baszni Dolnej i Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej w Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej.
Uchwała Nr XXXI/309/2009 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młodowie i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie w Zespół Szkół Publicznych w Młodowie.
Uchwała Nr XXXI/310/2009 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach i Publicznego Przedszkola w Lisich Jamach w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisich Jamach.
Uchwała Nr XXXI/311/2009 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubaczów.
Uchwała Nr XXXI/312/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 90 o powierzchni 0,1600 ha położonej w miejscowości Podlesie.
Uchwała Nr XXXI/313/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: działka nr 1075/7 o powierzchni 0,0942 ha oraz działka nr 1078/2 o powierzchni 0,0078 ha położonych w miejscowości Basznia Górna.
Uchwała Nr XXXI/314/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXI/315/2009 w sprawie :zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2008 r.
Uchwała Nr XXXI/316/2009 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2008 r.
Uchwała Nr XXXI/317/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2008 r.
XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2009r.
Uchwała Nr XXXII/318/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „ Nowe kwalifikacje szansą na rozwój mieszkańców Gminy Lubaczów” w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr XXXII/319/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „ Razem możemy więcej” w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2009r.
Uchwała Nr XXXIII/320/2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubaczów.
Uchwała Nr XXXIII/321/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/322/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/323/2009 w sprawie zaopiniowania proponowanych Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 oraz przebiegu ich granic na terenie Gminy Lubaczów.
XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009r.
Uchwała Nr XXXIV/324/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXIV/325/2009 zmieniająca uchwałę nr XXXII/324/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów.
Uchwała Nr XXXIV/326/2009 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Lubaczowie poprzez likwidację Oddziału dla Przewlekle Chorych działającego w strukturze szpitala
Uchwała Nr XXXIV/327/2009 w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu
Uchwała Nr XXXIV/328/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/332/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
Uchwała Nr XXXIV/329/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/330/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/331/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/332/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXXIV/333/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/334/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/335/2009 w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w Gminie Lubaczów”.
Uchwała Nr XXXIV/336/2009 w sprawie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Młodow - Karolówka i Hurcze”.
Uchwała Nr XXXIV/337/2009 w sprawie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Młodow - Karolówka i Hurcze”.
Uchwała Nr XXXIV/338/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/339/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/340/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/341/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Uchwała Nr XXXIV/342/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Uchwała Nr XXXIV/343/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/290/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2009 r.
XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009r.
Uchwała Nr XXXV/344/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/332/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXXV/345/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXXV/346/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XXXV/347/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXV/348/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXV/349/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXV/350/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/290/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 lutego 2009 r, w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2099 r.
Uchwała Nr XXXV/351/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXV/352/2009 w sprawie sprzedaży gazociągów w miejscowościach Bałaje i Wólka Krowicka - Brozie
Uchwała Nr XXXV/353/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Lubaczów
XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 4 września 2009r.
Uchwała Nr XXXVI/354/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/355/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/356/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Uchwała Nr XXXVI/357/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/358/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/359/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze".
XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009r.
Uchwała Nr XXXVII/360/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVII/361/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 R.
Uchwała Nr XXXVII/362/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVII/363/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXVII/363/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Uchwała Nr XXXVII/364/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r
Uchwała Nr XXXVII/365/2009 w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy oraz nadania jej ststutu
Uchwała Nr XXXVII/366/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów na rzecz Skarbu Państwa Gospodarstwo Leśne , Lasy Państwowe dla Nadleśnictwa Lubaczów
XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 października 2009r.
Uchwała Nr XXXVIII/367/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVIII/368/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVIII/369/2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXXVIII/370/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVIII/371/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
Uchwała Nr XXXVIII/372/2009 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w budynek świetlicy wiejskiej w Budomierzu
Uchwała Nr XXXVIII/373/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubaczów na rzecz Powiatu Lubaczowskiego
Uchwała Nr XXXVIII/374/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów na rzecz Powiatu Lubaczowskiego
Uchwała Nr XXXVIII/375/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku po byłej szkole w miejscowości Krowica Lasowa 86.
Uchwała Nr XXXVIII/376/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku po byłej szkole w miejscowości Krowica Lasowa 86.
Uchwała Nr XXXVIII/377/2009 zezwalająca Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XXXVIII/378/2009 zezwalająca Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2009r.
Uchwała Nr XXXIX/379/2009 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXXIX/380/2009 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXXIX/381/2009 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale usługowe stanowiące własność Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXIX/382/2009 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała Nr XXXIX/383/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXIX/384/2009 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała Nr XXXIX/385/2009 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie
Uchwała Nr XXXIX/386/2009 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XXXIX/387/2009 w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w zespołach szkół o inne formy wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr XXXIX/388/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
XL Sesja Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2009r.
Uchwała Nr XL/389/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.
Uchwała Nr XL/390/2009 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
Uchwała Nr XL/391/2009 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
Uchwała Nr XL/392/2009 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XL/393/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XV/171/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XL/394/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Uchwała Nr XL/395/2009 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na gruntach nadleśnictwa Lubaczów
Uchwała Nr XL/396/2009 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów
Uchwała Nr XL/397/2009 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/384/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała Nr XL/398/2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała Nr XL/399/2009 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/385/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o. o w Lubaczowie
Uchwała Nr XL/400/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2009 rok.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny