Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2009
Data publikacji: 2009-02-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zarządzenia Wójta Gminy - 2009

Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Załuże.
Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie rozłażenia na raty ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 932/18 o powierzchni 0,0491 ha położonej w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych.
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie rozłażenia na raty ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 966/16 o powierzchni 0,0439 ha położonej w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 26.02.2009 r. do 31.03.2009 r.
Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 9a/2009 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubaczów – 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Lubaczów na rok 2009.
Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2009 r.
Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie wyboru udzielania dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2009 r.
Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie powołania pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego do spraw programu rewitalizacji.
Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na rok 2008.
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2009 r.
Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej.
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie powołania komisji ds., ustalania strat i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na II kwartał 2009 r.
Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych.
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych.
Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 37/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadznie wyborów do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego niograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Krowica Hołodowska oznaczonych nr działek: 1104/2 o pow. 0.1500 ha, 1105/2 o pow. 0.0700 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie sprzedzęy w drodze przetargu ustnego niograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Hurcze oznaczonych nr działek 92/3 o pow. 0.1418 ha, 92/4 o pow.0.1161 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków działek oznaczonych nr 113/14 o pow.0.0192 ha, 113/15 o pow. 0.0192ha, 113/6 o pow.0.1271 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nioegraniczonego nieruchomości położinej w miejscowości Tymce oznaczonej nr działek 276/6 o pow. 0.2575 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości połozonych w miejscowści Lisie Jamy oznaczonych nr działek :932/28 o pow. 0.1597 ha , 932/29, o pow. 0.1598 ha, 932/30 o pow. 0.1598 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 48/2009 w sprawie wprowadzniea zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 49/2009 zmieniające zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r,
Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie
Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
Zarządzenie Nr 54/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 56/2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji ochrony lasów mienia gminnego przed nielegalnym poborem drewna
Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 58/2009 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodziwżowego w Baszni Dolnej.
Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 60/2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety Księdza Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.
Zarządzenie Nr 61/2009 w sprawie nieodpłatnego prekazania drewna tartacznego dla GOK w Lubaczowie z przeznaczeniem na wykonanie ławek przy boisku sportowym w m. Wólka Krowicka.
Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskiwane z lasów mienia gminnego na III kwartał 2009 r.
Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie stosowania norm przy pozyskiwaniu drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postrepowania egzaminacyjnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 68/6009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 69/2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
Zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie
Zarządzenie Nr 71/2009 w sprawie powierzenia stanowiska Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
Zarządzenie Nr 72/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu SZkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie Nr 73/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 75/2009 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2009 r
Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 77/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 79/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 80/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 85/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 86/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 92/2009 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2009 r.
Zarządzenie Nr 93/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 95/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 96/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 97/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 98/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót przy "Renowacji Pomnika Niepodległościowego Załużu"
Zarządzenie Nr 99/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 100/2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
Zarządzenie Nr 101/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie Nr 102/2009 w sprawie sprzedaży samochodu marki Star A-28 /Osinobus/ i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - licytacji ustnej
Zarządzenie Nr 103/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r.
Zarządzenie Nr 104/2009 w sprawie powiłania komisji do przeprowadzenia odbioru montażu okien PCV i drwi aluminiowych w budynku świetlicy wiejskiej w Opace
Zarządzenie Nr 105/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 106/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 107/2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót.
Zarządzenie Nr 108/2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót:
Zarządzenie Nr 109/2009 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Star - 28 Osinobus/ ustalonej w pierwszym przetargu
Zarządzenie Nr 110/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 111/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 112/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego w Krowicy Samej"
Zarządzenie Nr 113/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Opace"
Zarządzenie Nr 114/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót "Remont Sali narad Urzędu Gminy Lubaczów"
Zarządzenie Nr 115/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót "Modernizacja Szkoły Podstawowej wraz z budową gimnazjum i Sali sportowej w Lisich Jamch - II etap"
Zarządzenie Nr 116/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 117/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 118/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 120/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2009 r
Zarządzenie Nr 121/2009 w sprawie ustalenia zasad ewidencji środków pochodzących z Unii Europejskiej przy realziacji projketu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże - etap II"
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny