Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszcenie i postanowienie
Data publikacji: 2009-09-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
WÓJT GMINY LUBACZÓW IKiR-II-7624/PZWD/09

Lubaczów, dnia 24.09.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania,

iż w dniu 24.09.2009 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – granica państwa, odcinek Lubaczów – granica państwa, realizowanego z wniosku Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (za pośrednictwem pełnomocnika – P. Antoni Siwowski, Pracownia Projektowa „Promost Consulting” z siedzibą: ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów).
Przed wydaniem postanowienia, na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy wystąpiono do Starosty Lubaczowskiego, a na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, z wnioskiem o wydanie opinii.
Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa, pok. nr 15, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek w godz. 7:00 -15:00, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Zgodnie z art.49 Kpa w przypadkach zawiadamiania stron o czynnościach organów (w tym o decyzjach) poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania w trybie art.49 Kpa.
3. A/a.
Do wiadomości:
1. Starosta Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.
WÓJT GMINY LUBACZÓW IKiR-II-7624/PZWD/09

Lubaczów, dnia 24.09.2009 r.

OGŁOSZENIE

Stosownie do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości,

iż w dniu 24.09.2009 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – granica państwa, odcinek Lubaczów – granica państwa, realizowanego z wniosku Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (za pośrednictwem pełnomocnika – P. Antoni Siwowski, Pracownia Projektowa „Promost Consulting” z siedzibą: ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów). W związku z tym nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz nie ma potrzeby przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu.
Przed wydaniem postanowienia, na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy wystąpiono do Starosty Lubaczowskiego, a na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, z wnioskiem o wydanie opinii.
Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa, pok. nr 15, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek w godz. 7:00 -15:00.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania w trybie art.49 Kpa.
3. A/a.
Do wiadomości:
1. Starosta Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny