Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 11
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2011
Data publikacji: 2011-02-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Pieróg
XVI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XVI/192/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XVI/191/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XVI/190/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XVI/189/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XVI/188/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubaczów z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Uchwała nr XVI/187/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XVI/186/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XVI/185/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
XV Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XV Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XV/182/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała nr XV/181/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r
Uchwała nr XV/179/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 rok.
Uchwała nr XV/178/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 rok.
Uchwała nr XV/177/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
  Część: 1 XV Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MŁODÓW 2011
Uchwała nr XV/175/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie zmiany Nr 4/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała nr XV/174/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 rok.
Uchwała nr XV/173/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 rok.
Uchwała nr XV/172/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 rok.
Uchwała nr XV/171/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XV/170/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Uchwała nr XV/168/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubaczów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Uchwała nr XV/167/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
Uchwała nr XV/166/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XV/165/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XV/164/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie zezwolenia Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała nr XV/163/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku domu nauczyciela w miejscowości Zaluże 224
Uchwała nr XV/161/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała nr XV/160/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XV/159/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Uchwała nr XV/158/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Uchwała nr XV/157/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i informacji o lasach
Uchwała nr XV/156/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Uchwała nr XV/155/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2012 rok
Uchwała nr XV/154/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-28 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
XIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Uchwała nr XIV/152/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-28 w sprawie trybu i rozliczenia dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych
Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-28 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2012-2015
XIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XIII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIII/148/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XIII/147/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
  Część: 1 XIII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-21 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XIII/144/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
XII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XII/142/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Rade Gminy na 2011 rok
Uchwała nr XII/141/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r. (kwota 66.400 zł)
Uchwała nr XII/140/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XII/139/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr XII/138/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr XII/137/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XII/136/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie zwolnienia samorzadowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Załużu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Lubaczów.
XI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XI/135/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała nr XI/134/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
Uchwała nr XI/133/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Uchwała nr XI/132/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Uchwała nr XI/131/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Uchwała nr XI/130/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Uchwała nr XI/129/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Uchwała nr XI/128/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr XI/127/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr XI/126/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Uchwała nr XI/125/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o kandydatach na ławników sądowych
Uchwała nr XI/123/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie poparcia inicjatywy budowy elektrowni wiatrowych
Uchwała nr XI/122/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia funduszu siarki i borowiny
Uchwała nr XI/121/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała nr XI/120/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie
Uchwała nr XI/119/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Młodowie
Uchwała nr XI/118/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Młodowie
X Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 X Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr X/117/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-24 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn.: Zakład Usług Komunalnych w Załużu.
Uchwała nr X/116/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-24 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
Uchwała nr X/115/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-24 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr X/113/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr X/112/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
  Część: 1 X Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr X/111/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopalnia Siarki"
Uchwała nr X/110/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr VII/57/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany nr 2/2011 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała nr X/109/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lisie Jamy 2011"
Uchwała nr X/108/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opaka 2011"
Uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów na rzecz Powiatu Lubaczowskiego
Uchwała nr X/106/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Lubaczów
Uchwała nr X/105/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Uchwała nr X/104/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Lisich Jamach oraz ustanowienia sztandaru
Uchwała nr X/103/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Lisich Jamach do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach.
Uchwała nr X/102/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Lisich Jamach
Uchwała nr X/101/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2010 r.
Uchwała nr X/100/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała nr X/99/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2010 r.
Uchwała nr X/98/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów za 2010 rok
IX Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 IX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr IX/96/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 r.
Uchwała nr IX/95/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
Uchwała nr IX/94/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamierzonego rozwiązania stosunku pracy radnego Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr IX/93/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie nadania regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "MOJE BOISKO?ORLIK 2012" w Lisich Jamach
Uchwała nr IX/92/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie nadania regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "MOJE BOISKO?ORLIK 2012" w Baszni Dolnej
Uchwała nr IX/91/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Gminie Lubaczów na lata 2011-2015
Uchwała nr IX/90/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie ustalenia regulaminu powoływania i odwoływania członków oraz zasad funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
Uchwała nr IX/89/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020
Uchwała nr IX/88/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa "Koalicja na rzecz bezpieczeństwa" w Gminie Lubaczów na lata 2011-2014
  Część: 1 IX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-17 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
Uchwała nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny

Ilość odwiedzin: 2149039

Realizacja: BUK Softres