Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data publikacji: 2013-09-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.21.2011

Lubaczów,13.09.2013 r.

OBWIESZCZENIE

o postanowieniu dotyczącym postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że  w sprawie inwestycji pod  nazwa:

   „Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi  budynki mieszkalne oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże” na działkach o nr ewid. gruntów 1657/13, 277, 1657/12, 1657/11, 276, 1657/10, 275/2, 1657/9, 275/1, 1657/8, 274, 1657/7, 273/2, 1657/6, 273/1, 1657/5, 272, 1657/4, 271/1, 287/2, 1602, 795, 796,

 wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.455.195.2013 z dnia 11.09.2013 r. dotyczące pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi  budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże” na działkach o nr ewid. gruntów 1657/13, 277,1657/12, 1657/11, 276, 1657/10, 275/2, 1657/9, 275/1, 1657/8, 274, 1657/7, 273/2, 1657/6, 273/1, 1657/5, 272, 1657/4, 271/1, 287/2, 1602, 795, 796.

    W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z  treścią postanowienia jak wyżej w terminie 7 dni od  dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

Wójt Gminy Lubaczów

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny