Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowo
Data publikacji: 2013-10-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.21.2013
Lubaczów 03.10.2013r

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012  poz.647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 03.10.2013 r. została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin
w imieniu której działa pełnomocnik Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”- Witold Lachowski,
ul. Kasztanowa 13, 37-600 Lubaczów decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże” na działkach o nr ewidencyjnych 1657/13, 277, 1657/12, 1657/11, 276, 1657/10, 275/2, 1657/9, 275/1, 1657/8, 274, 1657/7, 273/2, 1657/6, 273/1, 1657/5, 272, 1657/4, 271/1, 287/2, 1602, 795, 796 położonych w miejscowości Załuże.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Załuże.

up. Wójt Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny