Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Postanowienie uzgadniajace pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: „„Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach o nr ewid. 503, 504, 505 oraz
Data publikacji: 2013-10-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.23.2013
Lubaczów, 15.10.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwa:

Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach o nr ewid. 503, 504, 505 oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nN typu YAKY 4x35mm2 do budynku mieszkalnego Pani Barbary Trochan – Hałucha w miejscowości Tymce”.

Wydane zostało przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie postanowienie znak: RG. 6123.170.2013 z dnia 14.10.2013 (data otrzymania 15.10.2013 r.):

- uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: „„Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach o nr ewid. 503, 504, 505 oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nN typu YAKY 4x35mm2 do budynku mieszkalnego Pani Barbary Trochan – Hałucha w miejscowości Tymce,”.

Przedmiotowy projekt dotyczy działki o nr ewidencyjnym 503, 504, 505 obręb ewidencyjny Tymce, gdzie wypis z opisowych danych ewidencyjnych gruntów i budynków w odniesieniu do użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych zawiera oznaczenie PsIV, RV, RIVb oraz RIVa.

Realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt. 11 cytowanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 4 pkt. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyłączenie gruntów z produkcji jest to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

Z up. Wójta Gminy Lubaczów
Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny