Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2×25 mm/2 wraz z lokalizacją 5 słupów z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Basz
Data publikacji: 2013-10-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.24.2013
Lubaczów, 23.10.2013 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwa:

„Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2×25 mm/2 wraz z lokalizacją 5 słupów z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Basznia Dolna” na działach o nr ewid. 863 i 867 w miejscowości Basznia Dolna wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak sprawy: UOZ-1.5151.198.2013 z dnia 21.10.2013 r. (23.10.2013 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniając pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony konserwatorskiej.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny