Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 101/3 w miejscowości Hurcze oraz
Data publikacji: 2013-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwa: „Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 101/3 w miejscowości Hurcze oraz budowa zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1671/R (stanowiącej działkę nr ewid. 62) i zjazdu drogowego publicznego z drogi gminnej (stanowiącej działkę nr ewid. 122)”

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.455.240.2013 z dnia 08.11.2013 r. dotyczące pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 101/3 w miejscowości Hurcze oraz budowa zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1671/R (stanowiącej działkę nr ewid. 62) i zjazdu drogowego publicznego z drogi gminnej (stanowiącej działkę nr ewid. 122)”.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny